سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 4 خرداد 1397 English
جستجو:  
اخبار و تازه ها
دفاع پایان نامه
10:40:01 1395/03/30
جلسه دفاع پایان نامه خانم دکتر پگاه طاهری فرد در مرکز تحقیقات بیهوشی با حضور ریاست محترم مرکز ،مدیر گروه بیهوشی و اساتید محترم تشکیل گردید
دفاع پایان نامه
10:35:51 1395/03/30
جلسه دفاع پایان نامه دکتر نسیم عاشوری در مرکز تحقیقات بیهوشی با حضور ریاست مرکز مدیر گروه بیهوشی و نماینده تحقیقات دانشگاه تشکیل گردید
08:49:32 1395/02/23
تاریخ جلسه ثبت عنوان از 95/2/22 به تاریخ 95/2/29 تغییر پیدا نمود
جلسه ثبت عنوان در مرکز تحقیقات بیهوشی مورخ 21/2/95 برگزار میگردد.
09:26:07 1395/02/11
جلسه ثبت عنوان در مرکز تحقیقات بیهوشی مورخ 21/2/95 برگزار میگردد پروپوزال اقای دکتر حقیقی و اقای دکتر محمدی نسب ارایه میگردد
 
سامانه ها

 


 
 

 
دسترسی سریع