سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 10 اسفند 1395 English
جستجو:  
اخبار و تازه ها
دفاع پایان نامه
جلسه دفاع پایان نامه خانم دکتر پگاه طاهری فرد
جلسه دفاع پایان نامه خانم دکتر پگاه طاهری فرد در مرکز تحقیقات بیهوشی با حضور ریاست محترم مرکز ،مدیر گروه بیهوشی و اساتید محترم تشکیل گردید
        10:40:01       1395/03/30
دفاع پایان نامه
جلسه دفاع پایان نامه خانم دکتر نسیم عاشوری
جلسه دفاع پایان نامه دکتر نسیم عاشوری در مرکز تحقیقات بیهوشی با حضور ریاست مرکز مدیر گروه بیهوشی و نماینده تحقیقات دانشگاه تشکیل گردید
        10:35:51       1395/03/30

تغییر تاریخ جلسه ثبت عنوان
تاریخ جلسه ثبت عنوان از 95/2/22 به تاریخ 95/2/29 تغییر پیدا نمود
        08:49:32       1395/02/23
جلسه ثبت عنوان در مرکز تحقیقات بیهوشی مورخ 21/2/95 برگزار میگردد.
پروپوزال اقای دکتر حقیقی و اقای دکتر محمدی نسب ارایه میگردد
جلسه ثبت عنوان در مرکز تحقیقات بیهوشی مورخ 21/2/95 برگزار میگردد پروپوزال اقای دکتر حقیقی و اقای دکتر محمدی نسب ارایه میگردد
        09:26:07       1395/02/11
 
سامانه ها

 


 
 

 
دسترسی سریع