سه شنبه 2 بهمن 1397

 

فرم رسیدگی شکایات بیمارستان شهید بهشتی شهرستان بندر انزلی

فرم رسیدگی به شکایات
تاریخ
نام و نام خانوادگی شاکی
* شماره تماس شاکی
Email
موضوع شکایت
* بخش یا فرد مورد شکایت
* شرح شکایت
* نحوه دریافت پاسخ : (مایل هستید که چگونه پاسخ خود را دریافت نمایید)