سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 10 مهر 1399 English
جستجو:  
رابطین سلامت واحد گسترش
معرفی برنامه رابطین سلامت ادارات
از آنجائیکه مهمترین محور توسعه پایدار، نیروی انسانی بشمار می رود و بهره مندی از زندگی سالم یکی از حقوق اساسی انسان میباشدمیتوان به این نتیجه رسید که برای احقاق این حق مسلم افراد جامعه تمامی سازمانهای دولتی و غیر دولتی مسئول و پاسخگو خواهندبود. ازسوی دیگر با تغییر ساختار و ماشینی شدن جوامع بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی و تغییر عادات و رفتارهای انسان امروز، که همگی زندگی و سلامت بشر را مورد تهدید قرار داده، سیاستها نیز دگرگونی یافته است و پر واضح است که تغییر استراتژیهای سیاستگزاران جوامع بمنظور پاسخگویی مناسب به مشکلات جدید انسان امری ضروری به نظر می رسد. با عنایت به این که مشارکت جامعه یکی از اصول بنیادین نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه می باشد، موفقیت اجرای برنامه های بهداشتی وارتقا سطح سلامت در جامعه خصوصاٌ در سطح شهرستان مستلزم پویایی و مشارکت فعال ادارات سطح شهرستان در کل فرآیند ارتقا ی سطح سلامتی می باشد. این امر بسیار مهم و در عین حال مشکل به مکانیزم ها و روشهای واقعی در جلب مشارکت مردم نیاز دارد. آموزش سلامت زمانی موفق عمل می کند که ابتکار عمل و زمینه های واقعی برای مشارکت را به خود مردم واگذار نماید .
در مورد این که چه درصدی از سلامت مردم در اختیار سازمانی تحت نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای تابعه است نظرات مختلفی ارایه شده و سهم ۱۰ تا ۲۵ درصدی را برای آن قائل هستند. به عبارت دیگر بخش عمده‌ای از عوامل مؤثر در سلامت مردم خارج از اختیار دستگاههای متولی بهداشت و درمان است. بسیاری از عوامل از قبیل عوامل ژنتیک، عوامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و از همه مهمتر شیوه زندگی و رفتارهای مردم نقش زیادی در بروز بیماری‌ها و حوادث دارند. با این ترتیب،‌به خوبی می‌توان دریافت که نیل به اهداف متعالی در سلامت، آن چنان که در چشم‌انداز بیست ساله کشور برای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده، در عمل محقق نخواهد شد مگر این که همه دستگاههای اجرایی و خود مردم در بهبود شاخص‌های سلامت مشارکت داشته باشند.
انسان سالم، محور توسعه پایدار و تأمین آن یکی از وظایف دولت‌هاست. با در نظر گرفتن گستره عوامل تأثیر‌گذار بر سلامت و تعریف سلامت که جنبه‌های اجتماعی، معنوی و روانی (علاوه بر سلامت جسمی ) را در برمی‌گیرد مسئولیت سلامت مردم فراتر از توان وزارتخانه‌ای واحد بوده و نیازمند همکاری بین‌بخشی و مشارکت مردمی است. در چنین شرایطی شیوه شناخت مشکلات و اولویت‌های سلامت نیز تغییر می‌یابد و نیازمند کار وسیع محیطی و همکاری همه نهادهای جامعه خواهد بود

رابطین سلامت

   برنامه جلب مشارکتهای مردمی

 

سلامتی محور توسعه، ومسایل ومشکلات بهداشتی همان مشکلات توسعه است که نمی توان آن را فقط دربخش بهداشت حل نمودبنابراین جلب مشارکت تک تک افراد جامعه ودیگر بخش های توسعه،برای حل مشکلات بهداشتی دررسیدن به سطح قابل قبول (سلامت برای همه)براساس منشوربین المللی بهداشت، سپتامبر1978میلادی ازضروریات است دراین راستا شبکه عظیم وموفق مردمی تحت عنوان رابطان بهداشت که بالاترین مشارکت زنان رادرسطح جامعه دارا می باشنددراختیارنظام سلامت است .دربرنامه جلب مشارکت مردمی نظام سلامت ازهمکاری رابطان بهداشت شهری ،روستایی وداوطلبان متخصص بهره مند شده است.

 

 رابطان بهداشت شهری:

اجرای برنامه رابطان بهداشت درسطح کشورنه تنها وسیله ای برای دستیابی به اهداف بهداشتی بلکه زمینه سازرسیدن به توسعه مداوم وپایداردرجامعه است وبه همین دلیل بایدبرنامه رابطان بهداشت درچارچوبی گسترده انجام گیرد.برنامه رابطان بهداشت شهری باهدف ارتقاءسطح سلامتی جامعه شهری به ویژه جمعیتهای حاشیه نشین ومحروم بااستفاده ازجلب مشارکت مردمی درسال 1369درشهرری درقالب طرح فعالیت خودراآغازکردوبعدازآن باتوجه به دستاوردهای مفیدش درسال1371به صورت برنامه کشوری درآمد ودرسطح استان کرمانشاه درسال1372 با سه مرکزو150 رابط بهداشت شروع به فعالیت نمود.

 

انتظارات ازرابطان بهداشت شهری:

1.  شناسایی خانوارهای تحت پوشش وشناسایی نیازهای آنها وبرقراری رابطه مناسب باخانوارها

2. آموزش دانش ومهارتهای بهداشتی وانتقال دانستنیها به خانوارهای تحت پوشش زیرا که رابطان بهداشت بازبان وفرهنگ مردم محله آشنایی دارند ومعانی ومفاهیم بهداشتی رابهتر منتقل می نمایند.

3. دعوت ازخانوارهای تحت پوشش خودبه مرکزبهداشتی درمانی محله به منظوربرخورداری از خدمات بهداشتی که درمرکزارائه میگردد.

4.     گزارش تولدها،مهاجرتهاوازدواجهایی که درمنطقه تحت پوشش رابطان بهداشت اتفاق افتاده است.

 

Ø     رابطا ن بهداشت روستایی:

رابطان بهداشت روستایی ،زنان داوطلب درامور بهداشتی روستامی باشندکه درروستاهای قمروروستاهای اصلی دارای خانه بهداشت که دارای پراکندگی جغرافیایی وجمعیتی زیاد بوده ویاتعداد بهورز موجود با تعدادبهورزمورد نیاز مطابقت ندارد، فعالیت می نمایند.

متون آموزشی رابطان روستایی ،یک سری اطلاعات عمومی درزمینه مسائل بهداشتی ویک سری مباحث اختصاصی براساس اولویت خاص منطقه می باشد.

 

انتظارات ازرابطان بهداشت روستایی:

1.     شناسایی خانوارهای تحت پوشش وعهده داری مسئولیت 20-10خانوار روستایی

2.     شرکت درکلاسهای آموزشی وانتقال آموخته ها به مردم روستا

3.     همکاری بابهورز درسرشماری ابتدای سال

4.     معرفی افراد نیازمند به دریافت خدمات بهداشتی به بهورز

5.     همکاری با بهورزدرخصوص گزارش دهی وقایع حیاتی درروستا

 

Ø     داوطلب متخصص:

کشورماباتوجه به فرهنگ غنی اسلامی درطول تاریخ پیشینه ای صدساله ازمفهوم عینی وواقعی خدمات داوطلبانه ومشارکت های مردمی داردوارزشهای اسلامی وملی ارج گذار فعالیتهای داوطلبانه خیرخواهانه وعام المنفعه است.

خدمات داوطلبانه خدماتی است که افرادخیراندیش بدون انتظاربه پاداش مادی برای بهبود زندگی سالم ومناسب دبگران تلاش می کنند وفعالیتهای داوطلبانه چشم انداز مشخصی ازمشارکت مردمی است که آنان رادرسازندگی وارتقاء توسعه جامعه وانسانها سهیم ودرگیرمی کند.مشارکنت مردمی درقالب داوطلبان سلامت باعنوان رابط بهداشت یکی ازتواناییهاست که برای ارتقاء سلامت جامعه وزنان گام برداشته است.

برنامه رابطان بهداشت زمینه های لازم رابرای مشارکت هرچه فعالتر زنان درتوسعه اقتصادی ،اجتماعی کشور فراهم نموده است ودربرخی از گروههای رابطان بهداشت حیطه فعالیت آنها متناسب با نیازهای جامعه توسعه یافته وحتی درامور اجتماعی وخانوادگی به کمک مردم شتافته اند وباشرکت دربرنامه های توانمند سازی وفراگیری حرفه های مختلف قادر شده اندمهارتهای کسب شده رابه خانوارهای تحت پوشش خود وجوانان انتقال دهندونظام سلامت با استفاده ازافراد متخصص داوطلب تحت عنوان داوطلبان متخصص وجلب مشارکتهای بین بخشی جامعه رابه سوی توسعه پایدار ارتقاءمی دهند.دراین برنامه هرفردی می تواند درقالب گروههایی داوطلبانه به شکل مهارتی،آموزشی،حمایتی وهدایتی فعالیت نماید.

      انتظارات از داوطلبان متخصص:

افراد متخصص جامعه درقالب گروه های داوطلبانه به صورت سازماندهی شده بخشی از تخصص علمی ومهارتهای کاربردی خودراازطریق آموزش به رابطان بهداشت برای توسعه پایدار وتأمین، حفظ وارتقاء سطح سلامت افراد جامعه به طور رایگان ارائه میدهند.

 شرایط عضویت دربرنامه جلب مشارکت مردمی:

هرفردی که انگیزه اوکمک به اجتماع وهمکاری درتوانمندی وبهبود وضعیت سلامت جامعه می باشد می توانددرصورت احراز شرایط عضویت به جمع داوطلبان سلامت بپیونددتاباهمکاری مشترک مردم وکارکنان بهداشتی هدف عالیه سلامت مردم راتحقق بخشد.

 

شرایط عضویت دربرنامه رابطان بهداشت شهری:

1.     مقبولیت اجتماعی وپیروی ازعرف جامعه

2.     خوشنام بودن

3.     علاقمندوداشتن فرصت کافی جهت شرکت درفعالیتهای اجتماعی

4.     داشتن ظاهر ورفتار مقبول،سنجیده وشایسته

5.     ترجیحا"متأهل

6.     باسواد(ترجیحا"متوسطه وبالاتر)

7.     ترجیحا" داشتن سن 45-20سال

8.     جلب رضایت خانواده برای مشارکت اجتماعی

 

شرایط عضویت دربرنامه رابطان بهداشت روستایی:

1.     بومی بودن

2.     داشتن حداقل سوادخواندن ونوشتن

3.     توانایی لازم جهت شرکت درکلاسهای آموزشی وانتقال مطالب به مردم روستا

4.     مورد قبول بودن از طرف مردم

5.     جلب رضایت خانواده برای مشارکت اجتماعی

 

شرایط همکاری داوطلبان متخصص:

1.     داوطلب انتقال تخصص ومهارت خویش به سایرین

2.     شرکت درکارگاه شیوه آموزش مشارکتی

3.     شرکت سالانه یکباردرجلسه عمومی رابطان بهداشت

4.     به فردداوطلب متخصص بعدازدوبارمشارکت وارائه خدمات داوطلبانه کارت عضویت خدمات داوطلبانه تقدیم میگردد.

 

چگونگی آموزش وزمانبندی کلاسهای آموزشی رابطان بهداشت:

رابطان بهداشت برای کسب آگاهی ومهارتهای بهداشتی هرهفته یک روز به مدت 2ساعت درجلساتی که درمرکز بهداشتی درمانی محل سکونت خویش توسط مربیان دوره دیده برگزارمی گردد به صورت فعال شرکت می نمایندوآموزش آنان شامل دودوره است:

 

الف- دوره مقدماتی :نقش کلیدی درتحکیم روابط مراکز بهداشتی درمانی ورابطان بهداشت دارد.این دوره زمینه ساز فعالیتهای بعدی وجذب رابطان بهداشت است.یکی ازقسمتهای این دوره شناسایی واولویت بندی مسائل بهداشتی محله است که پایه یادگیری آنهااست.طی جلسات بحث رابطان بهداشت نیازهای بهداشتی محله ومردم منطقه خودراشناسایی وباکمک مربیان فهرستی ازاولویت مسائل تهیه می کنند.کتاب این دوره تحت عنوان راهنمای فعالیت رابطین می باشد.

 

ب-دوره تکمیلی:

پس از طی دوره مقدماتی وشروع بکار رابطان بهداشت برگزار می گرددوشامل جلسات وکلاسهایمتنوعی است. رابطان بهداشت دارای مجموعه آموزشی می باشند که درپنج گروه کلی طبقه بندی شده اندکه شامل موارد ذیل می باشد:

 

کتاب اول:  سلامت کودکان

کتاب دوم:  سلامت باروری

کتاب سوم:  سلامت خانواده

کتاب چهارم: سلامت جامعه

کتاب پنجم: آشنایی بابیماریهای شایع

 

هریک از این پنج گروه دارای کتابچه های متعددی هستند.کتابچه های متعلق به هرگروه رنگ جلدمشترکی دارندکه شماره هرکتابچه درآن گروه روی جلد قیدشده است.

باتوجه به ضرورت وجود مربیان کارآزموده دربرنامه رابطان بهداشت ،آنان براساس محتوای کتاب مربیان تحت عنوان ((روش آموزش رابطین بهداشت)) طی کارگاههای چهار روزه آموزشی ،درزمینه کلیه دانستنیها ودستورالعملهایی که لازم است جهت آموزش رابطان بهداشت بدانند آموزش می بینند.

 

./Upload/Modules/Contents/asset96/1551864625-.pdf-2.pdf( داوطلبین سلامت )

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/03/25

به مناسبت روز جهانی داوطلب سلامت؛

میلیون ها داوطلب سلامت در سراسر جهان و بیش از 140 هزار داوطلب سلامت در ایران فعالیت دارند اما فقط شمار معدودی از مردم با نقش و جایگاه آنان آشنایی دارند.
پنجم دسامبر برابر 14 آذرماه جاری، روز جهانی داوطلب سلامت نامیده شده است؛ روزی که فرصتی برای طرح برنامه های گسترش فعالیت های داوطلبان سلامت، ارزشیابی فعالیت و قدردانی از کار ارزشمند آنان است.

داوطلبان سلامت، افرادی هستند که بدون هیچگونه مزد و حقوقی و فقط به خاطر عشق و انسانیت، رضای الهی و حس مسوولیت پذیری در برابر جامعه مانند حلقه ارتباطی بین مسوولان بهداشتی و مردم عمل می کنند.

آنان زمان و مهارت های خود را برای خدمت به بشر به کار بسته اند و با شرکت در کلاس های هفتگی یا ماهانه در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت، آموزه های بهداشتی را فرا می گیرند و این آموزه ها را به مردم منتقل می کنند.

شاید باور کردن آن دشوار باشد اما در بسیاری از موقعیت های بحرانی بهداشتی مانند شیوع بیماری هایی مانند وبا و آنفلوانزا در کشور ، داوطلبان سلامت نقش شگرفی در آموزش مردم و پیشگیری از بیماری ها ایفا می کنند.

داوطلبان سلامت با آشنایی با علایم بیماری ها، نقش بیماریاب را نیز در جامعه به عهده دارند و با تشخیص زودرس بیماری ها در اطرافیان از پیشرفت بیماری و تحمیل شدن هزینه های احتمالی به خانواده ها پیشگیری می کنند.

اکنون با کنترل شدن بیماری های واگیر در جامعه، بیماری های غیرواگیر رشدی قارچ گونه در جامعه پیدا کرده است و جامعه از ابتلا به انواع بیماری های غیرواگیر مانند دیابت، فشارخون و بیماری های قلبی و عروقی رنج می برد.

کارشناسان و متخصصان بهداشتی و درمانی تاکید دارند که مهمترین عامل کنترل و پیشگیری اینگونه بیماری ها، تغییر شیوه زندگی است و مهمترین فعالیت داوطلبان سلامت در اینگونه مواقع نیز اصلاح شیوه زندگی مردم است؛ بنابراین به جرات می توان گفت سلامت جامعه در دستان پرعاطفه داوطلبان سلامت قرار دارد.

افزایش شمار داوطلبان سلامت سرلوحه برنامه های بهداشتی هر کشور علاقه مند به ارتقای سلامت است اما به گفته مسوولان بهداشتی کشور مدت ها است که تعداد این داوطلبان در کشور ثابت مانده است.

این درحالی است که اعتقادات اسلامی و احساسات پرمهر مردم ایران برای انجام کارهای داوطلبانه آن هم در امر سلامت به اندازه ای قوی است که بتوان از خدمات تعداد بیشتری از داوطلبان سلامت بهره برد.

شاید علت ثابت ماندن تعداد داوطلبان سلامت، ناآشنایی مردم با این فعالیت، شناخته نشدن جایگاه داوطلبان سلامت در جامعه و انجام نشدن حداقل نیازهای این داوطلبان باشد.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/03/25
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1209
امروز :  2
دیروز :  2