سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 6 اسفند 1396 English
جستجو:  
شاخص های بهداشت محیط
عنوان شاخص های مهم
92

درصد خانوارهای روستائی که به آب آشامیدنی دسترسی دارند
93.3

درصد خانوارهای برخوردار از شبکه عمومی آب آشامیدنی
91.2

درصد خانوارهای دارای توالت بهداشتی
98.9

درصد خانوارهای روستائی که زباله را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می نمایند
97.4

درصد خانوارهای روستائی که فضولات حیوانی را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می نمایند
74.8

درصد اماکن عمومی دارای معیار بهسازی و بهداشتی مناطق شهری
97.7

درصد اماکن عمومی دارای معیار بهسازی و بهداشتی مناطق روستائی
95

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذائی دارای معیارهای بهسازی و بهداشتی مناطق شهری
91.4

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذائی دارای معیارهای بهسازی و بهداشتی مناطق روستائی
81.9

درصد کارکنان مراکز و اماکن شهری که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند
88.4

درصد کارکنان مراکز و اماکن روستائی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند
76.3تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/04/01
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   1  کل مراجعات:   814