سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 6 خرداد 1397 English
جستجو:  
معرفی واحد آموزش بهداشت
رسالت واحد:

1.آموزش سلامت مهمترین و مؤثرترین استراتژی در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم وجامعه است.
2.افزایش میزان سواد سلامت (health literacy)
3.تدوین برنامه های آموزشی براساس مدلهای نیاز سنجی و شیوه های مناسب
4.جلب مشارکت و توانمند سازی جامعه برای حفظ سلامتی افراد و جامعه
5.سنجش سواد بهداشتی مردم و ارزشیابی میزان اثربخشی مداخلات آموزشی
6.تولید و انتشار رسانه های چاپی و دیجیتال و افزایش میزان دسترسی جامعه به اطلاعات بهداشتی مفید و مؤثر  از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی
7.اصلاح رفتار جامعه و بهبود شاخص های سلامت
اهداف کلی واحد:
1.افزایش ظرفیت نظام سلامت در زمینه ارایه خدمات آموزش سلامت مبتنی بر شواهد
2.ارزشیابی برنامه های آموزش سلامت حوزه تحت پوشش
3.ترویج رویکرد ارتقای سلامت در سیستم ارایه خدمات بهداشتی و سایر بخش های دولتی شهرستان
4.توسعه برنامه ترویج شیوه زندگی سالم
5.توسعه محیط های حمایت کننده سلامت

شرح وظایف:
1.اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت متبوع
2.ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای  تابعه در صورت نیاز
3.برنامه ریزی برای انجام نیازسنجی آموزشی مرتبط با اولویت های سلامت منطقه
4.طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و سایر شواهد در منطقه
5.آموزش کارشناسان حوزه های ستادی و محیطی در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت
6.توانمندسازی کاردانها و کارشناسان نظارتی آموزش سلامت مراکزتابعه برای ایفای وظیفه بهینه در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت
7.برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت
8.ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت منطقه
9.مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح منطقه
10.سازماندهی و نظارت بر توزیع نیروی انسانی آموزش سلامت در منطقه تحت پوشش11.جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه12.مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی  منطقه برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت13.همکاری با صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی در منطقه14.مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت (مانند پایگاه های مقاومت بسیج، بیمارستان های مروج سلامت، مدارس مروج سلامت و جوامع ایمن) در منطقه15.مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت با هدف تعیین اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه16.مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب در منطقه17.توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه18.مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی 19.همکاری با سایر واحدهای ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در طراحی و اجرای مداخلات سلامت  و برنامه های باز آموزی 20.مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح منطقه21.جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت شهرستان 22.حمایت از تولید و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت با استفاده از توان علمی و تجربی همکار محترم سمعی و بصری واحد آموزش بهداشت23.مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت حوزه های تابعه شهرستان24.شناسایی و حمایت ایده های نوآورانه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت 
کارکنان واحد
 نام و نام خانوادگی سمت
دکتر سعید جانزاده نرگسی مسئول واحد
راحله تمدن 
کارشناس ارشد
 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/11/10
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   0  کل مراجعات:   1007