پنجشنبه 21 فروردین 1399
EN

فرم دریافت شکایات بیمارستان شهید انصاری رودسر

تاریخ
نام و نام خانوادگی شاکی
شماره تماس شاکی
ایمیل
موضوع شکایت
بخش یا فرد مورد شکایت
شرح شکایت
نحوه دریافت پاسخ :(مایل هستید چگونه پاسخ خود را دریافت نمایید)