پنجشنبه 21 فروردین 1399
EN
منو
 
 
 
رادیولوژی
چاپ

رادیولوژی و سونوگرافی

مسئول بخش  : آقای دکتر محمد آل حبیب

مسیر دستیابی:   طبقه همکف

تلفن : 3-01342623002 

داخلی :233

معرفی بخش رادیولوژی:

بخش رادیولوژی بیمارستان شهید انصاری رودسر دارای یک راهروی بلند بوده که توسط درب جنوبی به اورژانس ودرب شمالی به آزمایشگاه و درمانگاه تخصصی بیمارستان مرتبط می باشد، این بخش دارای 2 دستگاه ثابت تصویربرداری : شیماتزو و پارس پاد می باشد.در حال حاضر بخش رادیولوژی بیمارستان شهید انصاری دارای 9 پرسنل و یک پزشک رادیولوژیست می باشد.

 

شرح وظایف مسئول فنی ، سوپروایزر،مسئول فیزیک بهداشت پرتوها بخش رادیولوژی:

شرح وظایف فیزیک بهداشت پرتوها

شرح وظایف سوپروایزر بخش رادیولوژی

شرح وظایف مسئول فنی

علاوه برشرح وظایف کارشناس رادیولوژی وظایف زیر برعهده مسئول فیزیک بهداشت پرتوها است

علاوه برشرح وظایف کارشناس رادیولوژی وظایف زیر برعهده سوپر وایزر رادیولوژی است

شرکت در جلسات داخلی بیمارستان

بررسی پرونده های پرتوگیران

ایجاد هماهنگی لازم بین قسمت های مختلف رادیولوژی

همکاری با ریاست و مدیریت و واحد های دیگر بیمارستان

بازرسی مناطق پرتوگیری یا مناطق تشعشع ونظارت برتغییرات فیزیکی وتجهیزات فیزیکی وتجهیزات موجود در بخش مربوطه

بررسی واخذ کنترل کیفی قسمت های بخش وارائه نتایج به مسئول فنی رادیولوژی

پیگیری مسائل رادیولوژی و بر طرف کردن نقص فنی دستگاهها و حفظ و نگهداری از اموال و تجهیزات رادیولوژی

اطمینان از وضعیت حفاظتی حوزه ی مورد نظر

رفع مشکلات با استفاده از چارت های کنترل کیفی

کنترل حضور و غیاب پرسنل واحد رادیولوژی

نظارت بر استفاده صحیح از فیلم بج

عهده داشتن مسئولیت انبار داخلی وفعالیت در زمینه تهیه به موقع تجهیزات مورد نیاز از جمله فیلم و لوازم مصرفی

پیگیری جهت تهیه وسایل مورد نیاز بخش

ثبت ونگهداری سوابق فیلم بج ها

کنترل دائمی تجهیزات مصرفی داروها و ... از نظر تاریخ مصرف و نحوه نگهداری صحیح آنها

تهیه و تنظیم کشیک ماهانه پرسنل واحد

کنترل آزمایشات دوره ای پرتوکاران ویاد آوری برای انجام این آزمایشات به پرتوکاران

تنظیم برنامه های روزانه وکشیک رادیولوژی

پیگیری مطالب واحد

تست مقبولیت دستگاههای مرکز با توجه به صلاحیت مسئولین مراکز

بازبینی،کنترل دائمی وبه موقع کلیه دستگاههای رادیولوژی و ارائه نتایج به مسئول فنی مربوطه وپیگیری جهت تعمیر به موقع دستگاه

گزارش رادیوگرافی ها و سونوگرافی های بیماران سرپایی و بستری

پیگیری امور فیلم بج ها وارسال آن به طور مرتب به واحد قانونی

ایجاد هماهنگی لازم بین پرسنل جهت استفاده از مرخصی های اجباری،استحقاقی واستعلاجی

 

ارسال پرونده های پرتوکاران شروع به کارکرده به مسئولین مربوطه در معاونت های درمان وپیگیری لازم تا برقراری حق اشعه پرتوکاران

همکاری با مسئول آموزش واحد در امر آموزش پرسنل واحد

همکاری و هماهنگی با واحد آموزش جهت برگزاری دوره های حفاظتی لازم جهت پرتوکاران

داشتن همکاری لازم وبه موقع با مسئول فیزیک بهداشت مرکز

پیگیری امور مربوط به اخذ مجوزهای قانونی جهت نصب دستگاههای جدید

کنترل نهایی بیمه هااز نظر تاریخ، امضا ،مهر پزشک قیمت و ارسال آنها به واحد بیمه گری

 

نظارت وهمکاری در امور ارتقا واستاندارد سازی بخش ها زیر نظر مسئول مربوطه

تنظیم آمار ماهیانه و سالانه پیگیری مطالبات واحد تهیه گرافی از بیمار مثل سایر پرسنل

 

نظارت وکنترل منظم (سالانه) در خصوص وضعیت نشت های احتمالی پرتو و آلودگی های پرتوی با هماهنگی واحدهای طب کار و حفظ گزارشات سالانه

   
 
 
 

 

شرح وظایف کاردانان رادیولوژی

 

 

شرح وظایف کارشناسان رادیولوژی

 

رعایت سلسله مراتب اداری

 

طرح ریزی وانجام برنامه های وتحقیقاتی با همکاری وتحت نظارت پزشک متخصص رادیولوژی یا مسئول فنی واحد

اجرای دقیق شئونات اسلامی در محیط کار

شرکت در برنامه های آموزشی وتحقیقاتی ومطالعه آخرین پیشرفت ها در زمینه شغلی

به کارگیری اخلاق اسلامی و رفتار مناسب با همکاران، بیماران وهمراهان

تشریک مساعی در انجام کارهای روزمره از جمله؛ فلوروسکوپی،آنژیوگرافی ویا سایر کارهای اختصاصی با حضور پزشک متخصص رادیولوژی

تحویل گرفتن نسخه درخواستی،کاغذ زیر نویس مشخصات اسمی از بیمار از متصدی پذیرش واحد مربوطه

 

مطالعه به منظور انتخاب روش های مناسب برای کار با پرتوهای یونساز

فراخوانی وهدایت بیمار به اتاق رادیوگرافی

نظارت برنحوه نگهداری و کاربرد دستگاهها وچشمه های مولد پرتوهای یونساز وهمکاری با سازمانها ومراکز ذیصلاح کنترل وپیشگیری از نشت پرتوها

احراز هویت بیمار با مشخصات اسمی مورد انتظار

نظارت برنحوه کار کاردان های رادیولوژی وتکنسین ها وکمک تکنسین ها ومتصدیان امور دفتری

کنترل و تطابق نوع پروسیجر درخواستی با علائم کلینیکی بیمار

رعایت سلسله مراتب اداری

ارائه دستورات و راهنمایی لازم به بیمار به منظور آماده نمودن وقرار گرفتن در جایگاه عکسبرداری

اجرای دقیق شئونات اسلامی در محیط کار

ارائه دستورات و راهنمایی لازم به بیمار به منظور آماده نمودن وقرار گرفتن در جایگاه عکسبرداری

به کارگیری اخلاق اسلامی و رفتار مناسب با همکاران، بیماران وهمراهان

استفاده از کاست وفیلم مناسب(انتقال وبه کار گیری)

تحویل گرفتن نسخه درخواستی،کاغذ زیر نویس مشخصات اسمی از بیمار از متصدی پذیرش واحد مربوطه

به کاربردن علامت های وضعیتی راست وچپ در کلیه گرافی ها

فراخوانی وهدایت بیمار به اتاق رادیوگرافی

تنظیم و به کار انداختن دستگاه مولد اشعه با توجه به مدت زمان وانرژی تشعشع لازم ورعایت سایر عوامل فنی

احراز هویت بیمار با مشخصات اسمی مورد انتظار

راهنمایی بیمار به اتاق انتظار پس از خاتمه کار

کنترل و تطابق نوع پروسیجر درخواستی با علائم کلینیکی بیمار

انتقال کاست به فیلم به تاریکخانه

ارائه دستورات وراهنمایی لازم به بیمار به منظور آماده نمودن وقرار گرفتن در جایگاه عکسبرداری

خارج کردن فیلم از کاست در محیط تاریکخانه

انتخاب وضعیت صحیح برای بیمار به نحوی که مشاهده عضو بیمار برای عکسبرداری امکان پذیر باشد.

استفاده از فیلم رایتر به منظور ثبت فوتوگرافیک مشخصات اسمی بیمار در انتهای فیلم

استفاده از کاست وفیلم مناسب(انتقال وبه کار گیری)

فیدینگ یا خوراندن فیلم اکسپوز شده به دستگاه پروسسور ظهور و ثبوت تاریکخانه

به کاربردن علامت های وضعیتی راست وچپ در کلیه گرافی ها

لود کردن یا پرکردن مجدد کاست با استفاده از فیلم های خام موجود در هاپر یا کمد نگهدارنده

تنظیم و به کار انداختن دستگاه مولد اشعه با توجه به مدت زمان وانرژی تشعشع لازم ورعایت سایر عوامل فنی

انتقال کاست اکسپوز نشده به پاس کاست یا محل مناسب

راهنمایی بیمار به اتاق انتظار پس از خاتمه کار

پیگیری واخذ فیلم چاپ شده از دستگاه پروسسور تاریکخانه

انتقال کاست به فیلم به تاریکخانه

کنترل کیفی کلیشه یا نگاره رادیوگرافی گرفته شده از بیمار

خارج کردن فیلم از کاست در محیط تاریکخانه

ضمیمه کردن کلیشه رادیوگرافی ونسخه درخواستی به پاکت

استفاده از فیلم رایتر به منظور ثبت فوتوگرافیک مشخصات اسمی بیمار در انتهای فیلم

نوشتن تعداد وسایز فیلم مصرفی وکد پرتوکار بر روی نسخه

فیدینگ یا خوراندن فیلم اکسپوز شده به دستگاه پروسسور ظهور و ثبوت تاریکخانه

تحویل پاکت حامل کلیشه رادیوگرافی ونسخه مربوط به درخواست آن، به متصدی امور پذیرش

لود کردن یا پرکردن مجدد کاست با استفاده از فیلم های خام موجود در هاپر یا کمد نگهدارنده

ثبت آماری عکسبرداری های انجام شده در سیستم رایانه واحد در غیاب متصدی امور پذیرش واحد با درج اطلاعات کد رادیوتکنولوژیست،شماره نظام پزشکی معالج،کد فیلم مصرفی، کد تعرفه و نوع خدمات و ...

انتقال کاست اکسپوز نشده به پاس کاست یا محل مناسب

قیمت گذاری نسخ مراجعان وممهور کردن نسخ آنان به مهر واحد مربوطه(باطل کردن)

پیگیری واخذ فیلم چاپ شده از دستگاه پروسسور تاریکخانه

تعویض داروی ظهور وثبوت کهنه دستگاه پروسسور ونظارت بر شستشوی دستگاه مربوطه

کنترل کیفی کلیشه یا نگاره رادیوگرافی گرفته شده از بیمار

کنترل فنی دستگاه رادیوگرافی واعلام نقائص احتمالی آن به شخص مافوق

ضمیمه کردن کلیشه رادیوگرافی ونسخه درخواستی به پاکت

همکاری با کارشناسان مربوطه

نوشتن تعداد وسایز فیلم مصرفی وکد پرتوکار بر روی نسخه

آماده نمودن اتاق ودستگاههای عکسبرداری

تحویل پاکت حامل کلیشه رادیوگرافی ونسخه مربوط به درخواست آن، به متصدی امور پذیرش

بررسی وحفاظت کاست ها ونظارت برتمیز کردن آنها

ثبت آماری عکسبرداری های انجام شده در سیستم رایانه واحد در غیاب متصدی امور پذیرش واحد با درج اطلاعات کد رادیوتکنولوژیست،شماره نظام پزشکی معالج،کد فیلم مصرفی، کد تعرفه و نوع خدمات و ...

تهیه وآماده نمودن دارو از جمله باریوم ویا داروهای تزریقی

قیمت گذاری نسخ مراجعان وممهور کردن نسخ آنان به مهر واحد مربوطه(باطل کردن)

کنترل ونظارت برشستشوی وتمیز کردن ملزومات وتجهیزات مورد استفاده در بخش

تعویض داروی ظهور وثبوت کهنه دستگاه پروسسور ونظارت بر شستشوی دستگاه مربوطه

 

انجام سایر مواردی که در حدود مقررات از طرف مافوق ارجاع می گردد

 

مقررات و ساعات پذیرش بخش:

 ساعت حضور کارکنان رادیولوژی در بخش با توجه به کشیک های تنظیم شده ماهیانه آنها می باشد.

 کشیک ها به صورت شبانه روزی توسط سوپروایزر بخش تنظیم می شود.

 رادیوگرافی بیماران سرپایی و بستری به صورت شبانه روزی در این بخش انجام میشود.

 کشیک ها توسط سوپروایزر بخش در هفته پایانی هر ماه تنظیم می شود.

 تعطیلات هر ماه باید بین کارکنان رادیولوژی تقسیم شود و براساس آن کشیک تعطیلات را پوشش دهند.

 شیفت ها به صورت صبح(D)،عصر(E)،شب(N)،صبح و عصر(D/E)،عصروشب(E/N) و 24 ساعته می باشد.

 ساعت کشیک صبح: 7:30 صبح تا 14:30 عصر

 ساعت کشیک عصر: عصر13:30 تا 8 شب

 ساعت کشیک شب: صبح7:30 تا 8 صبح

 ساعت کشیک صبح و عصر: صبح7:30 تا 8 شب

 ساعت کشیک عصر و شب: عصر13:30 تا 8 صبح

       ساعت کشیک 24 ساعته: 7:30 صبح تا 8 صبح

نحوه پذیرش بیماران سرپایی:

  •  در صورتی که بیماران به صورت سرپایی در خارج از بیمارستان و یا توسط پزشک اورژانس یا توسط پزشکان متخصص درمانگاه ویزیت شده باشند و درخواست رادیولوژی داشته باشند مستقیماً به بخش رادیولوژی مراجعه کرده و چنانچه رادیوگرافی درخواست شده نیاز به آمادگی قبلی نباشد با ثبت رادیوگرافی در سیستم HIS و ارجاع به صندوق بیمارستان رادیوگرافی انجام می گیرد.

  •  رادیوگرافی از بیماران حوادث ترافیکی(تصادفی) با تشکیل پرونده سرپایی بیمار بلافاصله خارج از نوبت انجام می شود.

  • نحوه پذیرش بیماران بستری:

  •  بیمارانی که در بخش ها بستری می باشند برای درخواست رادیوگرافی با هماهنگی پرسنل بخش مربوط با رادیولوژی،بیماران توسط خدمات بخش با اعلام ثبت کد رادیوگرافی بیمار در سیستم HIS به واحد رادیولوژی مراجعه کرده و تصویربرداری انجام می شود.

  • در مورد بیماران بستری که نیاز به آمادگی داشته باشند از قبل بخشها با واحد رادیولوژی هماهنگ می کنند.

  •  بیماران بستری که قادر به حرکت نبوده و جابه جایی آنها پرخطر می باشد، با هماهنگی بخش مربوط،دستگاه پرتابل توسط پرسنل خدمات به بخش بستری (اورژانس،داخلی،جراحی)برده می شود و پرسنل رادیولوژی با استفاده از روپوش سربی و کاست تصویربرداری به بخش مربوط مراجعه کرده و رادیوگرافی پرتابل را انجام می دهد.

آزمون های رادیوگرافی در بخش رادیولوژی

رادیوگرافی معمولی از بیماران سرپایی و بستری شامل اندام های فوقانی(شانه،بازو،...)،اندام های تحتانی(هیپ،ران،زانو...)،تنه (قفسه سینه،ستون فقرات،...)، شکم و لگن،سر(جمجمه و صورت) و گردن در این مرکز انجام می شود.

آزمون های سونوگرافی در بخش رادیولوژی

انجام سونوگرافی از بیماران سرپایی با تایید رادیولوژیست و برای بیماران بستری غیر از بیماران اورژانسی با وقت قبلی در واحد سونوگرافی درمانگاه بیمارستان انجام می شود.

سونوگرافی از شکم، کبد ، کیسه صفرا و مجاری داخل و خارج، پانکراس، آپاندیس، کلیه و مجاری ادراری و مثانه (با مثانه پر)، کلیه و مجاری ادراری و مثانه پر و خالی، کلیه و مجاری ادراری و پروستات و مثانه، لگن، رحم و تخمدان از راه شکم و لگن، حاملگی، نسج نرم سطحی هرجای بدن با ذکر نام، بیوفیزکال پروفایل در واحد سونگرافی درمانگاه انجام می شود.

ساعت پذیرش آزمون های سونوگرافی:

 پذیرش بیماران سرپایی تنها در شیفت صبح انجام می شود.

- پذیرش بیماران بستری به طور روتین در صبح انجام شده و در مواقع اورژانسی در عصر و یا شب با اطلاع رادیولوژیست و حضور در واحد سونوگرافی انجام می شود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/03
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   4  کل مراجعات:   3095