سه شنبه 12 فروردین 1399
EN
منو
 
 
 
کمیته مدیریت خطر ، حوادث و بلایا
چاپ

دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا: مهدی مهدی زاده- سوپروایزر آموزشی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
محل دستیابی : طبقه دوم

تلفن داخلی: 351

دستور کار و اهداف کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا:

1-بررسی و تعیین بحران ها و بلایا محتمل در منطقه

2-تدوین برنامه مستند جهت مقابله با بحران و بلایا

3-تدوین برنامه فراخوانی اعضای تیم پاسخ اضطراری و جانشین های تعیین شده

4-نظارت بر انجام وظایف، مسئولیت ها و اختیارات اعضای تیم پاسخ اضطراری در زمان بروز بحران

5-فعال سازی برنامه در زمان بروز بحران

6-نظارت بر برگزاری مانورهای فرضی، مانور آتش نشانی و تخلیه

7-نظارت بر آموزش کامل تمامی کارکنان بیمارستان به تناسب نقش ها و مسؤولیتها در برنامه مربوطه

8-نظارت بر اجرای دقیق و همه جانبه ضوابط استاندارد امداد درمانی درمان و بازتوانی بیماران سوانح و فوریت ها

9-تقویت عملکرد بیمارستان در رابطه با سوانح و فوریت های پزشکی

10- بررسی فضاهای اطراف بیمارستان جهت استفاده امداد درمانی و درمان در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه

11- تعیین شرح وظایف اعضای کمیته سوانح و حوادث و کارکنان مرکز درمانی در مدیریت بحران

12- تجهیز بیمارستان وواحدها و بخش های مربوط به حوادث و سوانح براساس ضوابط اعلام شده در حد اعلای آمادگی مستمر

مشارکت فعال و موثر و همه جانبه در این امور

13- تهیه الگوریتم جانشین مسئولین واحد های مختلف بیمارستان در حوادث غیر مترقبه

14- تشکیل تیم های امداد رسانی و آموزشهای لازم در مواجهه با حوادث غیر مترقبه

15- برنامه ریزی برای ایجاد یک سیستم ارتباطی کار آمد درون بیمارستانی که ترجیحا قابلیت ارتباط با مسئولین محلی و ستاد استان را دارا باشد

16-بررسی استحکام ساختمانی و پیگیری در خصوص افزایش ضریب ایمنی در مقابل حوادث غیر مترقبه

17-نظارت بر اجرای دقیق کلیه ضوابط و دستورالعملهای مربوط به حوادث و سوانح و فوریتها مانند سوختگیها ، حوادث غیر مترقبه ، مسمومیتها ، حوادث شیمیایی ، طب رزمی و امثا لهم در حدود مشارکت فعال و موثر و همه جانبه بیمارستان در این قبیل موراد

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/06
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   1  کل مراجعات:   232