سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 3 آذر 1396 English
جستجو:  
فرمها و آئين نامه هاي واحد بهداشت خانواده
چاپ

 

**** بعلت تعدد فرم ها و آیین نامه ها فعلا فقط نام آنها درج گردیده است

فرم ها و آئین نامه ها در برنامه های گروه بهداشت خانواده :

فرم های برنامه کودکان :

-          فرم ثبت کودک سالم پسر و دختر

-          فرم ثبت مانا پزشک و غیر پزشک

-          فرم ثبت کودک مصدوم پزشک و غیر پزشک

-          فرم مراجعات درمانی و مراقبت های ویژه کودک

-          فرم  ASQ

-          فرم آماری مشخصات علل مرگ و میر کودکان زیر 5 سال و سقط و مرده زایی

-          فرم چوب خط مانا زیر 2 ماه و بالای 2 ماه

-           فرم جمع بندی مانا زیر 2 ماه و بالای 2 ماه

-          فرم آماری ارتقای سلامت دهان و دندان کودکان زیر 6 سال

-          فرم آماری  ASQ

-          فرم چوب خط کودک سالم

-          فرم جمع بندی کودک سالم

-          فرم چوب خط سوانح و حوادث

-          فرم جمع بندی سوانح و حوادث

-          فرم اقلام دارویی

-          فرم امکانات و تجهیزات

-          فرم کودکان دارای بیماریهای خاص

-          فرم چوب خط سوانح و حوادث پزشک

-          فرم جمع بندی سوانح و حوادث پزشک

-          فرم چوب خط مانای پزشک زیر 2 ماه

-          فرم جمع بندی مانای پزشک زیر 2 ماه

-          فرم چوب خط مانای پزشک زیر 2 ماهه تا 5 ساله

-          فرم جمع بندی مانای پزشک زیر 2 ماهه تا 5 ساله

-          چک لیست های پایش و مربوط به خانه بهداشت ، مرکز روستایی و مرکز شهری

-          فرم چوب خطی تعداد کودکان شیر مصنوعی خوار

-          فرم گزارش جمع بندی تعداد کودکان شیر مصنوعی خوار

-          فرم تقاضای شیر مصنوعی

-          چک لیست های پایش سلامت کودکان

 

دستوالعمل های برنامه کودکان

-          دستورالعمل های واکسیناسیون

-          دستورالعمل های مربوط به برنامه ترویج تغذیه با شیر مادرشیر مادر

-          دستورالعمل های مربوط به کودک سالم (ASQ ، ارتقای سلامت دهان ودندان / مکمل ها )

-          دستورالعمل های مربوط به مانا

-          دستورالعمل های مربوط به چک لیست های پایش

-          دستورالعمل های مربوط به نظام مراقبت کاهش مرگ و میر کودکان 59-1سال

 

 

بسته های آموزشی سلامت کودکان :  

-          بسته آموزشی شیر مادر

-           بسته آموزشی کودک سالم

-          بسته آموزشی مانا

-          بسته آموزشی کودک مصدوم

 

فرم های سلامت مادران :

      - فرم مراقبت پیش از بارداری (ماما – پزشک)  

-          فرم مراقبت بارداری (ماما - پزشک)

-          – فرم مراقبت پس از زایمان (ماما – پزشک)

-          فرم مراقبت بارداری

-          فرم مراقبت پس از زایمان

-          دفترچه ارجاع – دفترچه پسخوراند – دفترچه مراقبت مادر و نوزاد

-          فرم گزارش اطلاعات مادران باردار و تازه زایمان کرده پرخطر

-          فرم مهاجرت مادران باردار

-          فرم و جدول وزن گیری مادران باردار

-          دفتر مراقبت ممتد مادران ازدوران پیش از بارداری تا پس از زایمان

-          فرم جمع بندی عملکرد طرح سلامت دهان و دندان مادران

-          فرم آماری پوشش مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران ( خدمات خارج بیمارستانی )

-           فرم جمع بندی فصلی اطلاعات آماری بر اساس دفتر مراقبت ممتد مادران مناطق روستائی( خانه های بهداشت )

-          فرم جمع بندی فصلی اطلاعات آماری بر اساس دفتر مراقبت ممتد مادران مناطق شهری

-          فرم آمارفصلی تعداد زنان باردار با حاملگی دوم و بیشتر با سابقه زایمان طبیعی

-          فرم اطلاعات و ثبت مراقبت " زنان واجد شرایط دریافت مراقبت پیش از بارداری "

-          فرم ثبت اطلاعات زایمان های خارج بیمارستانی

-          فرم اطلاعات مادران پر خطر در زمان بلایا

-          چک لیست های پایش سلامت مادران

-          فرم داروئی

-          جدول تفصیلی عملکرد آموزشی ( فصلی)

دستور العمل های واحد سلامت مادران :

-          دستورالعمل فرم های مراقبت مادران

-          دستورالعمل فرم های مراقبت مادران ویژه ماما – پزشک

-          دستورالعمل فرم های مراقبت پیش از بارداری

-          دستورالعمل غربالگری و تشخیص دیابت در بارداری

-          اصلاحیه دفتر مراقبت ممتد مادران

-          اصلاحیه کتاب مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران

-          شیوه نامه غربالگری و تشخیص و نقص لوله عصبی جنین

-          دستورالعمل مصرف مکمل مولتی ویتامین- مینرال حاوی یددر بارداری

-          دستورالعمل های آزمایشات برنامه سلامت مادران 

 

 

-          مطالب آموزشی واحد سلامت مادران:

-          کتاب تغذیه دوران بارداری و شیر دهی

-                 - دفترچه مراقبت مادرو نوزاد

-           - مجموعه نظام کشوری مراقبت مرگ مادری

-          - راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده

-          - مجموعه آموزش های دوران بارداری و آمادگی برای زایمان

-          آموزش های دوران بارداری ( استفاده در کلاس های آمادگی برای زایمان ) CD-

 

 

 

 

 

 

 

-          فرم های واحد سلامت میانسالان :

-          فرم شناسنامه سلامت بانوان ایرانی (سبا)

-          فرم های آماری شماره 1و2 گزارش برنامه سبا

-          دفترچه ارجاع و بازخورد مراقبتهای ادغام یافته سلامت میانسالان

-                  - دفترچه ثبت مراقبت ادغام یافته سلامت میانسالان

-                 - چک لیست پایش سلامت میانسالان

-                - جدول تفصیلی عملکرد آموزشی ( فصلی)

دستورالعمل های واحد سلامت میانسالان:

-          گردش کار ارائه خدمت سبا برای زنان 59-30سال در مراکز شهری

-          گردش کار ارائه خدمت سبا برای زنان 59-30سال در مراکزروستائی

-          گردش کار ارائه خدمت سما برای مردان 59-30سال در مراکز شهری        

-          گردش کار ارائه خدمت سما برایمردان 59-30سال در مراکز روستائی        

-           دستورالعمل مکمل یاری میانسالان و سالمندان با مگا دوز ویتامین د        

 

مطالب آموزشی واحد سلامت میانسالان : 

-          فایل شیوه زندگی سالم با تأکید بر تغذیه سلامت میانسالان

-          فایل بهداشت فردی و تناسلی در میانسالان

-          فایل سلامت استخوان ها – مفاصل – عضلات در میانسالان

-          فایل سلامت پوست – مو – ناخن

-           فیل سلامت روحی – ذهنی و خواب

-          فایل سلامت ریه

-          فایل سلامت گوارش

-          فایل سلامت چشم

-          فایل اهدای خون و حجامت

-          فایل دفترچه خود مراقبتی برای سلامت زنان و مردان میانسال

-          فایل راهنمای اجرای خدمات

-          مجموعه آموزشی سرطان پستان

-          مجموعه آموزشی یائسگی

-          بیماری های پستان( معاینه بالینی و روشهای تشخیصی )

-          راهنمای فعالیت جسمانی میانسالان در سلامت و بیماری

-          مجموعه خود مراقبتی برای سلامت زنان و مردان 30-59 سال

-          راهنمای آموزشی " خود آزمائی پستان "

 

 

فرمها و آیین نامه های برنامه سلامت سالمندان  :

فرم های مراقبت ادغام یافته سالمند:

-          - فرم مراقبت دوره ای

-          - فرم آماری مراقبت غیر پزشک

-          - فرم آماری مراقبت پزشک

-          - فرم آماری ستادی

-          فرم ارجاع وپسخوراند

-          فرم پیگیری

-          چک لیست پایش برنامه نظام مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندی

-          جدول تفصیلی عملکرد آموزشی ( فصلی)

 

بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی

-          طرح درس

-          فرم پیش وپس آزمون هرکلاس

-          فرم ثبت اطلاعات کلاسهای تغیه

-          پاسخنامه بررسی اطلاعات ماندگار

-          فرم آماری ثبت اطلاعات برنامه بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی

-          فرم پایش آموزش شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی

-          راهنمای آموزشی مراقبت ادغام یافته وجامع سالمندی(ویژه پزشک)

-          راهنمای آموزشی مراقبت ادغام یافته وجامع سالمندی(ویژه غیر پزشک)

-          جدول تفصیلی عملکرد آموزشی ( فصلی)

 

 

دستورالعمل های برنامه سالمندان :

دستورالعمل مکمل یاری میانسالان و سالمندان با" مگا دوز ویتامین د " -

-           دستورالعمل نگهداری فرم های ثبت مراقبتی سالمندان در واحدهای ارائه خدمت در پرونده خانوار-

-          - دستورالعمل اجرائی برنامه ادغام یافته سالمند

- دستوالعمل تکمیل فرم های شماره 1و2و3 برنامه ادغام یافته و جامع سالمندی (راهنمای فرم های آماری مراقبت ادغام یافته سالمند)

 

 

متون آموزشی برنامه سالمندان (راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در سالمندی):

-          - تغذیه و تمرینات بدنی

-          - استخوانها و مفاصل و حوادث و توصیه ها

-          - چند توصیه بهداشتی

-          - زندگی فعال

 

  فرم های واحد باروری سالم

-        فرم های داخل پرونده خانوار

-        فرم آماری 108

-        فرم شاخص های مشاوره فرزندآوری

-        فرم آماری کلاس مشاوره هنگام ازدواج

-        جدول تفصیلی عملکرد وآموزشی واحد باروری سالم

-        فرم مشخصات واحد های آی یودی گذار

-        فرم موجودی ومصرفی اقلام پیشگیری از بارداری جهت گروههای درمعرض خطر

-        فرم بررسی متقاضیان استفاده از خدمات جراحی(توبکتومی)

 

آیین نامه ها ومطالب آموزشی برنامه باروری سالم:

-        کتاب پیامدها و مشکلات تک فرزندی

-        دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری

-        سیاست های کلی جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری

 

 

مطالب آموزشی کلاس مشاروه هنگام ازدواج

- کتاب ازدواج وروابط عاطفی واجتماعی و.........

- کتاب پیام نیک بختی

 - سی دی ساقدوش

-کتاب شیوه زندگی وناباوری
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/11/19
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   610