سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 28 خرداد 1397 English
جستجو:  
فرمها و آئين نامه هاي واحد بهداشت خانواده
چاپ

**** بعلت تعدد فرم ها و آیین نامه ها فعلا فقط نام آنها درج گردیده است

فرم ها و آئین نامه ها در برنامه های گروه بهداشت خانواده :

فرم های برنامه کودکان :

- فرم ثبت کودک سالم پسر و دختر

- فرم ثبت مانا پزشک و غیر پزشک

- فرم ثبت کودک مصدوم پزشک و غیر پزشک

- فرم مراجعات درمانی و مراقبت های ویژه کودک

- فرم ASQ

- فرم آماری مشخصات علل مرگ و میر کودکان زیر 5 سال و سقط و مرده زایی

- فرم چوب خط مانا زیر 2 ماه و بالای 2 ماه

- فرم جمع بندی مانا زیر 2 ماه و بالای 2 ماه

- فرم آماری ارتقای سلامت دهان و دندان کودکان زیر 6 سال

- فرم آماری ASQ

- فرم چوب خط کودک سالم

- فرم جمع بندی کودک سالم

- فرم چوب خط سوانح و حوادث

- فرم جمع بندی سوانح و حوادث

- فرم اقلام دارویی

- فرم امکانات و تجهیزات

- فرم کودکان دارای بیماریهای خاص

- فرم چوب خط سوانح و حوادث پزشک

- فرم جمع بندی سوانح و حوادث پزشک

- فرم چوب خط مانای پزشک زیر 2 ماه

- فرم جمع بندی مانای پزشک زیر 2 ماه

- فرم چوب خط مانای پزشک زیر 2 ماهه تا 5 ساله

- فرم جمع بندی مانای پزشک زیر 2 ماهه تا 5 ساله

- چک لیست های پایش و مربوط به خانه بهداشت ، مرکز روستایی و مرکز شهری

- فرم چوب خطی تعداد کودکان شیر مصنوعی خوار

- فرم گزارش جمع بندی تعداد کودکان شیر مصنوعی خوار

- فرم تقاضای شیر مصنوعی

- چک لیست های پایش سلامت کودکان

دستوالعمل های برنامه کودکان

- دستورالعمل های واکسیناسیون

- دستورالعمل های مربوط به برنامه ترویج تغذیه با شیر مادرشیر مادر

- دستورالعمل های مربوط به کودک سالم (ASQ ، ارتقای سلامت دهان ودندان / مکمل ها )

- دستورالعمل های مربوط به مانا

- دستورالعمل های مربوط به چک لیست های پایش

- دستورالعمل های مربوط به نظام مراقبت کاهش مرگ و میر کودکان 59-1سال

بسته های آموزشی سلامت کودکان :

- بسته آموزشی شیر مادر

- بسته آموزشی کودک سالم

- بسته آموزشی مانا

- بسته آموزشی کودک مصدوم

فرم های سلامت مادران :

- فرم مراقبت پیش از بارداری (ماما – پزشک)

- فرم مراقبت بارداری (ماما - پزشک)

- – فرم مراقبت پس از زایمان (ماما – پزشک)

- فرم مراقبت بارداری

- فرم مراقبت پس از زایمان

- دفترچه ارجاع – دفترچه پسخوراند – دفترچه مراقبت مادر و نوزاد

- فرم گزارش اطلاعات مادران باردار و تازه زایمان کرده پرخطر

- فرم مهاجرت مادران باردار

- فرم و جدول وزن گیری مادران باردار

- دفتر مراقبت ممتد مادران ازدوران پیش از بارداری تا پس از زایمان

- فرم جمع بندی عملکرد طرح سلامت دهان و دندان مادران

- فرم آماری پوشش مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران ( خدمات خارج بیمارستانی )

- فرم جمع بندی فصلی اطلاعات آماری بر اساس دفتر مراقبت ممتد مادران مناطق روستائی( خانه های بهداشت )

- فرم جمع بندی فصلی اطلاعات آماری بر اساس دفتر مراقبت ممتد مادران مناطق شهری

- فرم آمارفصلی تعداد زنان باردار با حاملگی دوم و بیشتر با سابقه زایمان طبیعی

- فرم اطلاعات و ثبت مراقبت " زنان واجد شرایط دریافت مراقبت پیش از بارداری "

- فرم ثبت اطلاعات زایمان های خارج بیمارستانی

- فرم اطلاعات مادران پر خطر در زمان بلایا

- چک لیست های پایش سلامت مادران

- فرم داروئی

- جدول تفصیلی عملکرد آموزشی ( فصلی)

دستور العمل های واحد سلامت مادران :

- دستورالعمل فرم های مراقبت مادران

- دستورالعمل فرم های مراقبت مادران ویژه ماما – پزشک

- دستورالعمل فرم های مراقبت پیش از بارداری

- دستورالعمل غربالگری و تشخیص دیابت در بارداری

- اصلاحیه دفتر مراقبت ممتد مادران

- اصلاحیه کتاب مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران

- شیوه نامه غربالگری و تشخیص و نقص لوله عصبی جنین

- دستورالعمل مصرف مکمل مولتی ویتامین- مینرال حاوی یددر بارداری

- دستورالعمل های آزمایشات برنامه سلامت مادران

- مطالب آموزشی واحد سلامت مادران:

- کتاب تغذیه دوران بارداری و شیر دهی

- - دفترچه مراقبت مادرو نوزاد

- - مجموعه نظام کشوری مراقبت مرگ مادری

- - راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده

- - مجموعه آموزش های دوران بارداری و آمادگی برای زایمان

- آموزش های دوران بارداری ( استفاده در کلاس های آمادگی برای زایمان ) CD-

- فرم های واحد سلامت میانسالان :

- فرم شناسنامه سلامت بانوان ایرانی (سبا)

- فرم های آماری شماره 1و2 گزارش برنامه سبا

- دفترچه ارجاع و بازخورد مراقبتهای ادغام یافته سلامت میانسالان

- - دفترچه ثبت مراقبت ادغام یافته سلامت میانسالان

- - چک لیست پایش سلامت میانسالان

- - جدول تفصیلی عملکرد آموزشی ( فصلی)

دستورالعمل های واحد سلامت میانسالان:

- گردش کار ارائه خدمت سبا برای زنان 59-30سال در مراکز شهری

- گردش کار ارائه خدمت سبا برای زنان 59-30سال در مراکزروستائی

- گردش کار ارائه خدمت سما برای مردان 59-30سال در مراکز شهری -

- گردش کار ارائه خدمت سما برایمردان 59-30سال در مراکز روستائی -

- دستورالعمل مکمل یاری میانسالان و سالمندان با مگا دوز ویتامین د -

مطالب آموزشی واحد سلامت میانسالان :

- فایل شیوه زندگی سالم با تأکید بر تغذیه سلامت میانسالان

- فایل بهداشت فردی و تناسلی در میانسالان

- فایل سلامت استخوان ها – مفاصل – عضلات در میانسالان

- فایل سلامت پوست – مو – ناخن

- فیل سلامت روحی – ذهنی و خواب

- فایل سلامت ریه

- فایل سلامت گوارش

- فایل سلامت چشم

- فایل اهدای خون و حجامت

- فایل دفترچه خود مراقبتی برای سلامت زنان و مردان میانسال

- فایل راهنمای اجرای خدمات

- مجموعه آموزشی سرطان پستان

- مجموعه آموزشی یائسگی

- بیماری های پستان( معاینه بالینی و روشهای تشخیصی )

- راهنمای فعالیت جسمانی میانسالان در سلامت و بیماری

- مجموعه خود مراقبتی برای سلامت زنان و مردان 30-59 سال

- راهنمای آموزشی " خود آزمائی پستان "

فرمها و آیین نامه های برنامه سلامت سالمندان :

فرم های مراقبت ادغام یافته سالمند:

- - فرم مراقبت دوره ای

- - فرم آماری مراقبت غیر پزشک

- - فرم آماری مراقبت پزشک

- - فرم آماری ستادی

- فرم ارجاع وپسخوراند

- فرم پیگیری

- چک لیست پایش برنامه نظام مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندی

- جدول تفصیلی عملکرد آموزشی ( فصلی)

بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی

- طرح درس

- فرم پیش وپس آزمون هرکلاس

- فرم ثبت اطلاعات کلاسهای تغیه

- پاسخنامه بررسی اطلاعات ماندگار

- فرم آماری ثبت اطلاعات برنامه بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی

- فرم پایش آموزش شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی

- راهنمای آموزشی مراقبت ادغام یافته وجامع سالمندی(ویژه پزشک)

- راهنمای آموزشی مراقبت ادغام یافته وجامع سالمندی(ویژه غیر پزشک)

- جدول تفصیلی عملکرد آموزشی ( فصلی)

دستورالعمل های برنامه سالمندان :

دستورالعمل مکمل یاری میانسالان و سالمندان با" مگا دوز ویتامین د " -

- دستورالعمل نگهداری فرم های ثبت مراقبتی سالمندان در واحدهای ارائه خدمت در پرونده خانوار-

- - دستورالعمل اجرائی برنامه ادغام یافته سالمند

- دستوالعمل تکمیل فرم های شماره 1و2و3 برنامه ادغام یافته و جامع سالمندی (راهنمای فرم های آماری مراقبت ادغام یافته سالمند)

متون آموزشی برنامه سالمندان (راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در سالمندی):

 - تغذیه و تمرینات بدنی

- استخوانها و مفاصل و حوادث و توصیه ها

- - چند توصیه بهداشتی

- - زندگی فعال

فرم های واحد باروری سالم

- فرم های داخل پرونده خانوار

- فرم آماری 108

- فرم شاخص های مشاوره فرزندآوری

- فرم آماری کلاس مشاوره هنگام ازدواج

- جدول تفصیلی عملکرد وآموزشی واحد باروری سالم

- فرم مشخصات واحد های آی یودی گذار

- فرم موجودی ومصرفی اقلام پیشگیری از بارداری جهت گروههای درمعرض خطر

- فرم بررسی متقاضیان استفاده از خدمات جراحی(توبکتومی)

آیین نامه ها ومطالب آموزشی برنامه باروری سالم:

- کتاب پیامدها و مشکلات تک فرزندی

- دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری

- سیاست های کلی جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری

مطالب آموزشی کلاس مشاروه هنگام ازدواج

- کتاب ازدواج وروابط عاطفی واجتماعی و.........

- کتاب پیام نیک بختی

- سی دی ساقدوش

-کتاب شیوه زندگی وناباوری
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/11/14
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   734