سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 6 اسفند 1396 English
جستجو:  
معرفي و شرح وظايف واحد تغذيه
معرفی واحدتغذیه
مشکلات تغذیه ای درسطح جامعه ازچاقی گرفته تاناامنی غذایی ازخانواده تادولت سنجیده می شود.عوامل یک تغذیه ضعیف چندعلتی وپیچیده می باشدکه شامل عوامل بیولوژیکی ،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی وموضوعات قوانین است.واحدتغذیه درراستای ارتقاءدانش تغذیه ای جامعه وبهبودامنیت غذایی منطقه واجرای مداخلات بین بخشی تغذیه ای برنامه ریزی می نمایدودرطراحی برنامه های بهبودامنیت غذایی منطقه نقش هماهنگ کننده دارد.
از آنجا که علل مختلفی در روند رو به رشد بیماری های مزمن نقش دارند ، رویارویی با این عوامل نیز باید چند جانبه بوده و همکاری بخش های مختلف متولی سلامت و بهداشت جامعه را می طلبد .
با توجه به اینکه موفقیت در کاهش بروز بیماری های مرتبط با تغذیه جز با ارتقاء آگاهی های تغذیه ای و ایجاد رفتار های مناسب تغذیه ای امکان پذیر نیست،هر گونه اقدام در راستای روشنگری و آموزش تغذیه ای خدمتی بزرگ در این زمینه به حساب می آید.
از آنجا که علل مختلفی در روند رو به رشد بیماری های مزمن نقش دارند ، رویارویی با این عوامل نیز باید چند جانبه بوده و همکاری بخش های مختلف متولی سلامت و بهداشت جامعه را می طلبد .
با توجه به اینکه موفقیت در کاهش بروز بیماری های مرتبط با تغذیه جز با ارتقاء آگاهی های تغذیه ای و ایجاد رفتار های مناسب تغذیه ای امکان پذیر نیست،هر گونه اقدام در راستای روشنگری و آموزش تغذیه ای خدمتی بزرگ در این زمینه به حساب می آید.
از آنجا که علل مختلفی در روند رو به رشد بیماری های مزمن نقش دارند ، رویارویی با این عوامل نیز باید چند جانبه بوده و همکاری بخش های مختلف متولی سلامت و بهداشت جامعه را می طلبد .
با توجه به اینکه موفقیت در کاهش بروز بیماری های مرتبط با تغذیه جز با ارتقاء آگاهی های تغذیه ای و ایجاد رفتار های مناسب تغذیه ای امکان پذیر نیست،هر گونه اقدام در راستای روشنگری و آموزش تغذیه ای خدمتی بزرگ در این زمینه به حساب می آید.
بمنظوربهبودوضعیت تغذیه جامعه واصلاح عادات غذایی اقداماتی نظیرتحت تاثیرقراردادن قوانین واجازه دسترسی به غذاهای مغذی متنوع،افزایش علم مردم به مقدارموادمغذی غذاها،تحت تاثیرقراردادن رفتارها،عملکردواعتقادات مردم وافزایش مهارتهای شخصی دردریافت یک تغذیه مناسب لازم می باشد
شرح وظایف واحدتغذیه:
1-تشکیل کمیته بهبودتغذیه شهرستان وفعال نمودن نظام مراقبت غذاوتغذیه شهرستان.
2-تدوین برنامه سالیانه بهبودتغذیه شهرستان مبتنی برنتایج نظام مراقبت غذاوتغذیه شهرستان واهداف وسیاستهای شورای سلامت وامنیت غذایی استان وگروه بهبودتغذیه استان.
3-تدارک سازوکاراجرائی برنامه واجرای آن درسطح شهرستان.
4-ارزیابی برنامه هاوفعالیت های اموربهبودتغذیه شهرستان وتهیه گزارش های دوره ای ازشاخصهای ذیربط وپیشرفت برنامه هاوارائه به نظام مراقبت شهرستان ،مدیرمافوق وگروه بهبودتغذیه شهرستان بمنظوربازنگری دربرنامه ها.
5-ایجادهماهنگی بین فعالیت هاوبرنامه های بهبودتغذیه شهرستان برای کارشناسان وکارکنان مربوطه.
6-توزیع وتخصیص منابع واعتبارات بین فعالیت های مختلف اموربهبودتغذیه شهرستان.
7-نظارت برحسن اجرای برنامه هاوفعالیت های مختلف اموربهبودتغذیه شهرستان.
8-نظارت بررعایت وحسن اجرای دستورعمل های ارسالی ازمراکزبهداشت استان واداره بهبودتغذیه جامعه.
9-انعکاس پیشنهادات ویافته های مطالعاتی اموربهبودتغذیه شهرستان به نظام مراقبت شهرستان ومقامات مافوق وگروه بهبودتغذیه استان واداره بهبودتغذیه شهرستان.
10-همکاری وهماهنگی باواحدهای تخصصی سطح مرکزبهداشت استان وشرکت فعال درجلسات مرتبط.
11-برآوردمنابع واعتبارات موردنیازبرنامه های تغذیه درسطح شهرستان وارسال آن به مرکزبهداشت استان.
12-شرکت درشوراهاوکمیته های ذیربط بنابه دستورویاموافقت مقام مافوق .
13-اجرای برنامه های آموزش وارتقاء فرهنگ تغذیه جامعه
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/10/27
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   0  کل مراجعات:   346