سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 21 فروردین 1399 English
جستجو:  
معرفي و شرح وظايف واحد بهورزي
چاپ

 سرپرست واحد بهورزی شهرستان

سودابه قنبریان

شماره تلفن مستقیم:42730901

مقدمه ای بر آموزش بهورزی

تــأمین و ارتقاء‌ سلامت فرد فرد جامعه هدفی است که از سالها پیش از سوی مدیـران ارشد نظام سلامت در جهت نیل به ارائه خدمـات در دورترین نقاط کشور طـراحی شده است . این برنامـه با بکارگیــری افرادی به نام « بهورز » که منــادیان بهتر زیستن در روستاهـا می باشند موجب افزایش امید به زندگی اقشار جامعه روستایی گردید . تغییر نیازهـای سلامت با توجه به تغییر رویکــرد بیماریها و نیز افزایش آگاهی و تقاضای گیرندگان خدمات موجب شد که در راستای تحقق عدالت اجتماعی که از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است تحولی اساسی در نظام سلامت کشور رخ دهد ، اجرای طرح پزشک خانواده به منظور دسترسی جامعه و ارائه خدمات توسط نیروهای متخصص با تحصیلات دانشگاهی از پیامدهای این تحول اساسی بود .

در راستای تحقق اهداف نظام سلامت در کشور مراکـــز آموزش بهورزی با هـدف بهره مند کــردن خــانه های بهداشت از بهورزان دارای مهارت های کافی تأسیس گردیده اند .

این هدف از طریق آموزش و تربیت بهـورزان قبل از استخدام و تدوین برنامه بازآموزی آنان تحقق می یابد .

برنامه آموزش بهورزان با مدرک دیپلم بشرح ذیل می باشد :

مدت زمان تعیین شده 24 ماه با احتساب دروس نظــری – عملی و کارآموزی در دو پایه اول و دوم برابر با 3341 ســاعت می باشد که به تفکیک عبارتند از : 1506 ساعت معادل 44 هفته و 10 ساعت در پایه اول و 1835 ساعت معادل 47 هفته و 17 ساعت در پایه دوم .

مـدت تعطیلات بین دوره ( یک هفته ) پیش بینـی می گــردد و ساعت کلاس دروس نظــری عملــی برای هــر هفته 34 ســاعت ( هر روز هفته 6 ساعت و روز پنجشنبه 4 ساعت ) خواهد بود .

هر روز کارآموزی 8 ساعت و هرهفته 44 ساعت محاسبه می گردد .

یـک هفتـه پس از پایان امتحانات پایه دوم آموزشی « امتحان نهایی » زیر نظر گروهی مرکب از مدیر مرکز آموزشی بهورزی و 2 نفر از مربیان به انتخاب مدیر ، نماینده مرکز بهـداشت شهرستان و کارشناس مسئول آموزش بهورزی استان به عمل خواهد آمد .

گـواهینامه موقت پایان دوره مهارت آموزی پس از کسب نمره قبولی از امتحان نهایی صادر می شود و یک نسخه از آن همراه با مدارک لازم برای استخدام به مرکز بهـداشت شهــرستان و سپس از طریق مرکز بهداشت استــان بعد از تــأیید کارشنــاس مسئول آمــوزش بهورزی و معاونت بهداشتی دانشگاه به مدیریت نیروی انسانی دانشگاه ارسال می گردد .

گواهینامه دائم دوره مهـارت آمـوزی پس از پایان تعهد خدمت بهورز با مدرک دیپلم در روستا صادر می شود .

وظایف مربیان مرکز آموزش بهورزی

1- مشارکت در مراحل پذیرش دانش آموزان بهورزی

2- همکاری با مدیر مرکز در برنامه ریزی آموزش تحصیلی

3- مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان تیم سلامت

4- تهیه طرح درس و چک لیست آموزشی و چک لیست ارزشیابی مهارتهای خروجی فراگیران

5- ایجاد هماهنگی و فراهن نمودن رسانه های آموزشی مناسب برای اجرای یک برنامه آموزشی موثر

6- ارزشیابی مستمر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و اقدام برای برطرف کردن مشکلات آموزشی آنان

7- طرح سوال و برگزاری امتحانات نظری عملی و ارزشیابی کار آموزی دانش آموزان

8- تصحیح اوراق امتحانات , همکاری در ثبت نمرات در کارنامه هر دانش آموز و معدل گیری

9- حضور فعال در روستاهای اصلی و اقماری بهمراه دانش آموزان در برنامه ای بازدید منازل و مراقبتهای بهداشتی و غیره

10- همکاری و مشارکت در تنظیم و اجرای برنامه های تیم سلامت

11- شرکت در اجتماعات روستایی و جلسات شورای بهداشت بمنظور توجیه و جلب مشارکت مردم در برنامه های بهداشتی

12- نظارت بر فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم های کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان

13- مشارکت در اجرا و برنامه ریزی آموزشهای دانشجویان پزشکی اجتماعی و جامعه نگر

14- تنظیم و نگهداری مدارک آموزشی دانش آموزان و اوراق امتحانی و اسناد

15- مشارکت در برنامه آموزش بدو خدمت کارکنان تیم سلامت

16- مشارکت در برنمامه های آموزشی نظری , عملی و بازدید از عرصه

17- همکاری با مجله بهورز و استفاده از مطالب مجله بهورز در جلسات باز آموزی

18- همکاری با مدیر مرکز در برنام های ادامه تحصیل بهورزان

19- بـرنامه ریزی جهت آموزش بدو خدمت نیروها با هماهنگی واحدهای مختلف مرکز بهداشت

20- همکاری در ثبت نام داوطلبان بهورزی

21- حضور فعال در جلسات باز آموزی و نو آموزی شهرستان

22- همکاریبا مدیر در تنظیم برنامه های علمی , فرهنگی , اجتماعی برای دانش آموزان

23- مشارکت فعال در جلسات شورای مربیان و ارائه راه حل در مورد مشکلات فردی و آموزشی ذلنش آموزان و حل مشکلات فنی و اداری مرکز آموزش بهورزی

24- برنامه ریزی و نظارت بر خانه های بهداشت دانش آموزی و آموزشی

25- کوشش در جهت کسب اطلاعات علمی و ارتقاء کیفیت روش تدریس

26- تجزیه و تحلیل کلاس های آموزشی برگزار شده ,ارئه نتایج به مدیر مرکز

27- همکاری با واحد گسترش در راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی و مراکز بهداشتی و درمانی جدید

28- تهیه بسته های آموزشی کلاسهای برگزار شده و بایگانی آنها

29- همکاری در برگزاری جشن بهورزی و انتخاب بهورز نمونه

30- همکاری با واحدها در برگزاری سمینارها و کارگاههای مختلف آموزشی

31- برنامه ریزی و مشارکت در اجرای برنامه های آموزش تیم سلامت

32- ارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی دانش آموزان و اقدام برای برطرف کردن مشکلا ت آموزشی آنان

33- مطالعه و بررسی پیشرفتهای علمی بمنظور روز آمد کردن مواد آموزشی

34- تدوین و تالیف مطالب آموزشی در زمینه مسایل بهداشتی و درمانی

35- تنظیـم گزارش بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی و ارائه به مدیر مرکز و پیگیری در جهت رفع مشکلات آنها

36- همکاری در اجرای برنامه ادامه تحصیل بهورزان در رشته کار و دانش

37- همکاری با مدیر در تامین امور رفاهی بهورزان شاغل و دانش آموز

38- مشارکت در برنامه ریزی جهت اعـزام دانشجویان به مراکز بهداشتی و درمانی

39- همکاری در تامین وسایل کمک آموزشی جهت اجرای کلاسهای آموزشی

40- شرکت فعال در برنامه های ادغام در سیستم طبق پیشنهاد مدیر مرکز

41- نظارت بر اخلاق و انضباط دانش آموزان

42- معرفی دانش آموزان پایه دوم به مردم و شورای اسلامی روستابا همکاری پزشک خانواده

43- مشارکت در اجرای برنامه های ادغام یافته در سیستم

44- استخراج نتایج برگزاری کلاسها و کارگاههای اجرا شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات آن با همکاری واحدهای مرکز بهداشت و ارائه به مدیر مرکز

45- انجام سایر امور به پیشنهاد مدیر مرکز

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/09/02
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   4  دیروز:   0  کل مراجعات:   797