سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 11 فروردین 1399 English
جستجو:  
معرفي و شرح وظايف واحد بهداشت حرفه اي
چاپ
 
مسئول واحد بهداشت حرفه ای شهرستان
مهندس یعقوب شهیدیان
مقدمه
شبکه بهداشت در شهرستانهای هر استان واحد جداگانه ای دارد و خود به چندین مرکز بهداشت، خانه های بهداشت شهری و روستایی و ... تقسیم می گردد که در شهرهای تحت پوشش شهرستان مورد نظر استقرار یافته اند تا خدمات بهداشتی را به مردم ارائه کنند.
در شبکه های بهداشت، واحدهای مختلفی از قبیل واحد بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، بهداشت مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، واحد آموزش و ... وجود دارد، که هرکدام از واحدهای مذکور دارای شرح وظایف خاص خود می باشند.
رسالت و خط‌ مشی واحد بهداشت حرفه ای:

تحقق اهداف عالی اصول 29 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و توزیع عادلانه امکانات سلامتی به گروههای شاغل و آسیب پذیر جامعه و همچنین تحقق اهداف شبکه های بهداشتی درمانی کشور با تکیه بر محور های ارتقاء سطح سلامت شاغلین ،گسترش فرهنگ خدمات بهداشت شغلی ،جلب مشارکت کارگران و کارفرمایان و آموزش موازین ایمنی و سلامت شغلی مهمترین رسالت واحد بهداشت حرفه ای می باشد.
کمیته‌ مشترک‌ سازمان‌ بهداشت‌ جهانی‌ (WHO ) وسازمان‌ بین‌ المللی‌ کار(ILO) که‌ درسال‌ 1953 در ژنو تشکیل‌شد اهداف بهداشت‌ حرفه‌ای‌ را چنین‌ ترسیم‌ نمود :
1- تامین‌ ، حفظ و ارتقای عالیترین‌ درجه‌ ممکن‌ سلامت‌ جسمی‌ - روانی‌ و اجتماعی‌ کلیه‌ شاغلین‌
2- پیشگیری‌ از حوادث‌ وبیماریهای‌ ناشی‌از کار و صیانت‌ شاغلین‌ از خطراتی ‌که‌ آنها را در محیط کار تهدید می‌ کند.
3- بکار گماردن‌ شاغلین‌ در کارهای‌ متناسب‌ با قابلیتهای‌ جسمی‌، روانی‌ آنها و به‌ عبارت‌ دیگرتطبیق‌ کار با کارگر و بالعکس‌ .
شرح وظایف بهداشت حرفه ای
شرح فعالیت کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای ستاد مرکز بهداشت
الف) برنامه ریزی :
1- برنامه ریزی جهت انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعیت بهداشت محیط کار و شناخت مسائل بهداشت حرفه ای در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات
2- تدوین برنامه استراتژیک واحد
3- تدوین برنامه های دوره های آموزشی برای گروههای هدف
4- برآورد و تامین منابع و امکانات و الزامات مورد نیاز جهت اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای
ب) سازماندهی :
5- هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی تابعه
6- هماهنگی بین بخشی و برون بخشی با سازمانهای مرتبط ( معاونت، اداره کل کار و امور اجتماعی، سازمان محیط زیست، شهرداری ، اتحادیه‌های صنفی و...)
ج) نظارت و پایش :
7- نظارت و پایش فعالیتهای بهداشت حرفه‌ای ستاد و مراکز تابعه و ارائه نظریات کارشناسی جهت رفع مشکلات موجود .
8- نظارت بر تجزیه و تحلیل عملکرد بهداشت حرفه ای مراکز و تهیه و ارسال فیدبک به مراکز مربوطه .
9- نظارت بر اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای ( طرح خانه های بهداشت کارگری، بهگر و ...)
10- نظارت و پیگیری تشکیل کمیته فنی حفاظت و بهداشت کار
د) هدایت و رهبری
11- هدایت برنامه استراتژیک واحد
12- تلاش در جهت حفظ و تقویت روحیه مشارکتی و انگیزش کارکنان بمنظور ارتقاء فرآیندهای واحد.
13- تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرائی فرآیندهای واحد بهداشت حرفه ای و بازنگری این دستورالعملها در صورت نیاز.
14- همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی استانی ، ملی و مقطعی.
15- بررسی پیشنهادات و پیگیری حل مشکلات واحدهای تحت نظارت.
16- تهیه و تنظیم بخشنامه‌ها و دستورالعملهای کاری مورد نیاز و ابلاغ به مراکز تابعه.

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای ستاد مرکز بهداشت
1- شناسائی و جمع آوری اطلاعات و آمار مشاغل بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات تحت پوشش مرکز بهداشت‌
2- همکاری در انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعیت بهداشت محیط کار و شناخت مسائل بهداشت حرفه‌ای صنایع تحت پوشش
3- بازدید از کارگاههای تازه تاسیس جهت صدور صلاحیت بهداشتی.
4- ثبت و پیگیری شکوائیه های بهداشتی دریافت شده تا حصول نتیجه.
5- بازدید مشترک از کارخانه‌های بهداشت کارگری و نظارت بر انجام فعالیتهای بهداشتیاران کار.
6- همکاری در برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی برای گروههای هدف ( کارشناس واحد، کارشناس صنایع، بهداشتیاران کار، بهگران و کارآموزان).
7- همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی، ملی و مقطعی.
8- جمع آوری و جمع‌بندی آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای بصورت سه ماهه، شش ماهه و سالیانه.
9- تجزیه و تحلیل داده‌های آماری و گزارش فعالیتهای واحد.
10- معرفی کارگاههای متخلف از موازین بهداشت حرفه‌ای به مراجع قضائی.
11- همکاری در برنامه‌ریزی فعالیتها جهت پیشبرد اهداف بهداشت حرفه ای.
12- نظارت و پایش فعالیتهای واحدهای بهداشت حرفه ای مراکزتابعه.
13- هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت و مراکز تابعه.
14- همکاری در تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرائی فرآیندهای واحد بهداشت حرفه ای و بازنگری آنها.
15- پایش کارگاه‌های با بعد کارگری بالای 50 نفر.
شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای به قرار ذیل اعلام می گردد:
1- سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت فنی و اداری بر تشکیلات بهداشت حرفه ای تحت سرپرستی
2- نظارت فنی بر جذب کارکنان تازه استخدام شده ، تغییر شغل ، یا اشتغال به کار فرد پس از غیبت پیش از 3 روز برای اعمال ضوابط بهداشت حرفه ای در جایگزینی فرد در شغل مناسب با هماهنگی پزشک دوره دیده طب کار
3- ایجاد هماهنگی درون بخشی و برون بخشی برای جلب مشارکت فعال یا جلب همکاری عوامل موثر در ارتقاء اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای در سطح واحد تولیدی
4- ایجاد ارتباط و هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ها با کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت منطقه و واحد تولیدی برای همگامی و همسو نمودن فعالیتهای بهداشت حرفه ای کارخانه با برنامه های ملی و منطقه ای و اجرای برنامه های جاری در سطح کارخانه برحسب مورد ، از قبیل خانه بهداشت کارگری ، ایستگاه بهگر و ...
5- مطالعه، جمع آوری و بررسی و تجزیه وتحلیل اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی و اجرای برنامه های سالم سازی محیط کار و انجام مراقبتهای بهداشتی درمانی شاغلین اعم از اطلاعات پرسنلی اطلاعات فنی و تکنولوژیک ، سایر اطلاعات عام یا ویژه
6- بازدید منظم مطابق با برنامه از قبل تدوین شده از,واحدهای مختلف کارخانه و ثبت گزارشات بازدید و انعکاس آنها به مدیریت کارخانه و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت اطلاع از وضعیت بهداشت حرفه ای و اتخاذ تصمیم نهایی برای رفع مشکلات موجود
7- شناسایی ، نمونه برداری ، اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار که به نحوی از انحاء سلامت جسمی روانی اجتماعی شاغلین را مورد تهدید قرار می دهد .
8- بررسی عوامل ارگونومیک محیط کار و ارائه راه حلهای مناسب جهت انجام صحیح کار یا تغییرات لازم در خط تولید یا فعالیت مورد نظر و ارائه پیشنهادات در خصوص مناسب نمودن ابزار کار و وسایل مورد استفاده و غیره با همکاری متخصصین و مهندسین مرتبط .
9- برنامه ریزی و نظارت در جهت پایش ( نمونه برداری ، سنجش و ارزشیابی مستمر) عوامل زیان آور به منظور اجرای حدود تماس شغلی مصوب وزارت بهداشت ، درمان آموزش و پزشکی
10- ارائه راه حلهای فنی و مهندسی ، اداری ( گردش کار و غیره ) در جهت کاهش مواجهه و تماس شاغلین واحد تولیدی با عوامل زیان آور موجود
تبصره : اجرای روشهای کنترلی پس از بررسی پیشنهادهای مختلف فنی و مهندسی و اعلام نظر نهایی کارشناسان بهداشت حرفه ای انجام می پذیرد .
11- برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط کمی و کیفی مندرج در آئین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت
12- بررسی و شناخت واعلام نظر در خصوص مشاغل سخت و زیان اور قبل یا بعد از تصویب در کمیته کارهای سخت و زیان آور استان
13- درجه بندی هر یک از مشاغل موجود در واحد تولیدی جهت الویت بندی و برنامه ریزی بهداشت حرفه ای و طب کار
14- برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی جهت شاغلین در سطح واحد/واحدهای تولیدی بنحوی که علاوه بر ارتقا سطح آگاهی موجب تغییر نگرش-باورها و عملکرد ورفتارهای بهداشتی کارگران گردیده تا در اجرای موازین بهداشت و سالم سازی محیط کار مشارکت فعال جویند
15- تشکیل جلسات آموزشی –توجیهی جهت سرپرستان خط تولید ومسئول ها مربوطه در زمینه اهداف و برنامه های بهداشت حرفه ای
16- تهیه وتدوین و تنظیم مواد و وسایل کمک آموزشی اعم از پوستر ، پمفلت ، مقاله ، فیلم ، اسلاید و غیره مورد نیاز جهت شاغلین کارخانه و سایر گروههای هدف.
17- همکاری و مشارکت فعال در برگزاری گردهمایی ، سیمنارها و غیره مختلف بهداشت حرفه ای در سطح منطقه ای ومحلی
18- ارائه راه حلهای مناسب در جهت رفع نواقص اعلام شده از طرف کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان منطقه در ظرف مهلت مقرر
19- شرکت فعال در جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار . انجام کلیه مکاتبات لازم با تائید نهایی مدیریت کارخانه انجام می گیرد اعم از دعوتنامه ها گزارش ارسالی به مراکز بهداشت منطقه و سایر ارگانهای مربوطه
21- بررسی هر گونه تغییر در تکنولوژی خط تولید ، در مواد اولیه ، نهایی یا جابجایی ماشین آلات یا افزایش ظرفیت تولید کارخانه وغیره برای پیشگیری و کنترلی هر گون هرگونه مواجهه مخاطره آمیز شاغلین با عوامل زیان آور احتمالی و ارائه گزارش لازم به مدیریت واحد تولیدی
21- شرکت در مطالعه و طبقه بندی مشاغل به منظور نظارت بر تطابق کار و کارگر و واگذاری کارهای متناسب به کارگران بالاخص کارگران معلول با توجه به تواناییهای جسمی و روانی آنها .
22- برنامه ریزی نظارت و فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی شاغلین به خدمات بهداشتی اولیه (PHC)
23- برنامه ریزی ، نظارت ، پایش و ارزشیابی در جهت نیل به حسن اجرای معاینات کارگری شاغلین واحد تولیدی
24- نظارت بر سطح صحیح و دقیق اطلاعات شغلی مورد نیاز در فرمهای معاینات کارگری مصوب و هماهنگی با پزشک دوره دیده طب کار در جهت تشخیص بهنگام بیماری عارضه ناشی از کار در بین شاغلین
25- مشاوره با پزشک دوره دیده طب کار در خصوص ادامه به کار فرد و بحث و بررسی و اعلام نتیجه نهایی
26- مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل علل و منشاء غیبت شاغلین و راههای پیشگیری کنترل حوادث بیماریهایی که موجب تعطیل کار یا غیبت شاغلین شده است و ارائه پیشنهادات فنی لازم به مدیریت واحد تولید
27- ثبت صحیح اطلاعات ، جمع آوری ، تجزیه و تحلیل آماری و حداقل تهیه جداول و نمودارهای مربوط به بیماریهای ناشی از کار و اطلاعات مربوط به شرایط بهداشت کار ، کارگر و محیط کار و خدمات بهداشتی ارائه شده و اعلام آن به مدیریت واحد تولیدی و مراجع مربوطه
28- اعلام موارد بیماری ناشی از کار ثبت شده به مراکز بهداشت ذیربط مطابق با فرمهای ابلاغ شده از سوی این مراکز
29- مطابق با آئین نامه کمیته حفاظت فنی بهداشت کار در صورتی که کارشناس بهداشت حرفه ای مسئولیت حفاظت فنی را عهده دار باشد باید اقدامات زیر را به عمل آورد :
30- برنامه ریزی ، هماهنگی ، همکاری در جهت حفاظ گذاری و دستگاههای حادثه آفرین و نظارت مستمر در جهت استفاده صحیح از حفاظ های مذکور
31- بازدید منظم و ثبت اطلاعات ، جمع آوری ،تجزیه و تحلیل آماری و حداقل تهیه جداول و نمودارهای مربوط به حوادث و تعیین علل حوادث و غیبتهای ناشی از حوادث و اعلام آن به مدیریت واحد تولیدی و مراجع ذیصلاح
32- بررسی ، برنامه ریزی و نظارت بر تهیه ، توزیع و کاربرد صحیح وسایل حفاظت فردی
33- نظارت بهداشتی بر کارگران موقت ( روز مزد ) و غیره وابسته به واحد تولیدی
34- طرح سریع هر گونه عامل زیان آور برای سلامتی شاغلین و ساکنین اطراف کارخانجات در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت رفع سریع معضل
35- ارائه نظرات و پیشنهادات در جهت ارتقاء برنامه های بهداشت حرفه ای به مرکز بهداشت شهرستان
36- ایجاد هماهنگی و همکاری بین مدیریت واحد تولیدی و مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان در جهت اجرای طرحهای پژوهشی واجرائی ملی و منطقه ای

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات
کارشناس بهداشت حرفه ای به فردی اطلاق می گردد که دارای حداقل مدرک کارشناسی بهداشت حرفه ای از یکی از دانشگاههای معتبر بوده و پس از مشخص شدن وضعیت طرح نیروی انسانی در واحد تولیدی به عنوان مسئول بهداشت حرفه ای شناخته و مشغول به کار شود و ضمن نیازسنجی ، سیاست گذاری ، برنامه ریزی و بودجه بندی دراز مدت در جهت حفظ و تامین و ارتقای سطح سلامت نیروی کار وظیفه اطلاع رسانی ، بالا بردن سطح آگاهی و هدایت و راهنمایی مدیریت در خصوص سرمایه گذاری در طرحهای سالم سازی محیط کار را به انجام می رساند .
کارشناس بهداشت حرفه ای از یک سوی مجری فعالیتهای فوق الذکر بوده و از سوی دیگر عضویت دائمی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار کارخانه را عهده دار می باشد و موظف است ضمن شرکت در جلسات کمیته مذکور براساس آئین نامه های مصوب در کلیه اموری که مربوط به سالم سازی محیط کار و ایجاد شرایط مطلوب و تسهیلات مناسب برای کارگر می باشد اظهار نظر فنی نماید و مدیریت کارخانه به عنوان بالاترین مقام اجرایی کمیته مزبور موظف است پیشنهادات فنی وی را جهت اجرا به قسمتهای مربوطه ابلاغ نماید .
تبصره :در صورت عدم توافق در اجرای پیشنهادات کارشناس نظریه کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .


شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها
1- تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته
2- پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
3- تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان
4- تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی
5- تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری
6- ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان
7- شناسایی شغلهای موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار
8- بازدید روزانه از بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه
9- شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی
الف . مخاطرات فیزیکی
ب . مخاطرات شیمیایی
ج . مخاطرات بیولوژیکی
د . مخاطرات ارگونومیک، روانی – اجتماعی و فاکتورهای سازمانی
10- نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری
11- تهیه MSDS مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض
12- برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی
13- نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
14- تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای )برای شغل های موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل
15- نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام ودوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل
16- اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای به طریق مدیر بیمارستان و مراکزمربوطه
17- تهیه دستورالعمل های ایمنی تجهیزات ، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و ...
18- ثبت آمار حوادث در بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه
19- همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی وسایر امور مربوطه
20- تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای
الف) آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان
ب)آموزش نحوه صحیح استفاده از MSDS در مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی
ج) آموزش نحوه صحیح حمل بار
د)آموزش کارکنان در طی دوران حاملگی
و)آموزش دستورالعمل مدیریت خطر در شرایط اضطراری
ه) آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده از وسایل حفاظتی (گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش)
ی)آموزش رعایت الزامات بهداشتی – ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافت های بدن
ز) آموزش نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر
21- به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاع سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی
22- شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی
23- مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در بیمارستان
24- ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده و نتیجه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار به معاونت بهداشتی

شرح وظایف مشاور بهداشت حرفه ای :
1- بازدید در فواصل زمانی معین و منظم در هر ماه حداقل دوبار از کلیه قسمتهای کارگاه /کارخانه / ماشین آلات، وسایل ، تجهیزات خط تولید و تاسیسات رفاهی، خدماتی وبهداشنی
2- انداره گیری، پایش و ثبت مداوم اطلاعات شامل نمونه برداری، اندازه گیری، آنالیز و ارزشیابی مستمر میزان عوامل زیان آور و بیماری زای محیط کار و مقایسه با حدود تماس شغلی مصوب وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
3- ثبت اطلاعات بهداشتی (اعم از محیط کار، ابزار کار و پرسنلی ) و هر گونه عوامل زیان آور موجود در محیط کار که سلامت شاغلین را تهدید می کند .
4- ارائه طریق واجرای اقدامات موثر جهت کاهش و یا کنترل عوامل زیان آور از قبیل ایجاد ویا بهبود سیستم های تهویه، کنترل سروصدا، بهبود سیستم روشنایی، تامین وسایل حفاظت فردی
5- نهیه وتنظیم دستورالعملهای اجرایی، اخطارها، هشدارها واطلاعیه های بهداشتی به زبان ساده وقابل استفاده برای کارگران در زمینه نحوه صحیح و بهداشتی انجام کار، راه اندازی و بهره برداری از دستگاه یا تجهیزات خط تولید
6- برگزاری دوره های آموزشی در زمینه بهداشت حرفه ای
7- تنظیم واجرای برنامه های تشویقی با هماهنگی مرکز بهداشت منطقه جهت کارگرانی که مقررات و ضوایط بهداشتی را رعایت می نمایند.
8- تهیه، تدوین، تنظیم، طراحی، تکثیر، چاپ مواد آموزشی در زمینه های مختلف بهداشتی اعم از پوستر،پمفلت، مقاله، فیلم، اسلاید وغیره مورد نیاز جهت آموزش شاغلین وسایر گروههای هدف
9- نظارت بر اجرای معاینات دوره ای کارگران مطابق با فرمهای مصوب وزارت یهداشت ودرمان و آموزش پزشکی سالی یک بار برای کلیه شاغلین
10- شرکت در جلسات کمیته حفاظت فنی و رعایت ماده 5 آیین نامه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار
2- انداره گیری، پایش و ثبت مداوم اطلاعات شامل نمونه برداری، اندازه گیری، آنالیز و ارزشیابی مستمر میزان عوامل زیان آور و بیماری زای محیط کار و مقایسه با حدود تماس شغلی مصوب وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
3- ثبت اطلاعات بهداشتی (اعم از محیط کار، ابزار کار و پرسنلی ) و هر گونه عوامل زیان آور موجود در محیط کار که سلامت شاغلین را تهدید می کند .
4- ارائه طریق واجرای اقدامات موثر جهت کاهش و یا کنترل عوامل زیان آور از قبیل ایجاد ویا بهبود سیستم های تهویه، کنترل سروصدا، بهبود سیستم روشنایی، تامین وسایل حفاظت فردی
5- نهیه وتنظیم دستورالعملهای اجرایی، اخطارها، هشدارها واطلاعیه های بهداشتی به زبان ساده وقابل استفاده برای کارگران در زمینه نحوه صحیح و بهداشتی انجام کار، راه اندازی و بهره برداری از دستگاه یا تجهیزات خط تولید
6- برگزاری دوره های آموزشی در زمینه بهداشت حرفه ای
7- تنظیم واجرای برنامه های تشویقی با هماهنگی مرکز بهداشت منطقه جهت کارگرانی که مقررات و ضوایط بهداشتی را رعایت می نمایند.
8- تهیه، تدوین، تنظیم، طراحی، تکثیر، چاپ مواد آموزشی در زمینه های مختلف بهداشتی اعم از پوستر،پمفلت، مقاله، فیلم، اسلاید وغیره مورد نیاز جهت آموزش شاغلین وسایر گروههای هدف
9- نظارت بر اجرای معاینات دوره ای کارگران مطابق با فرمهای مصوب وزارت یهداشت ودرمان و آموزش پزشکی سالی یک بار برای کلیه شاغلین
10- شرکت در جلسات کمیته حفاظت فنی و رعایت ماده 5 آیین نامه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/11/02
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   2  کل مراجعات:   961