سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 16 تیر 1399 English
جستجو:  
مطالب آموزشي واحد بهداشت مدارس

مطالب آموزشی بهداشت مدارس

دانلود

عنوان

ردیف

دانلود

نوجوانی و بلوغ

1

دانلود

مروج سلامت

2

دانلود

طرح تمرینات کششی

3

دانلود

چک لیست پایش نوجوانان از مراکز

4

دانلود

مطالب آموزشی نوجوانان

5

     
     

مطالب آموزشی جوانان

دانلود

عنوان

ردیف

دانلود

بسته خدمتی غیر پزشک 18-29ساله جوانان

1

دانلود

بسته خدمتی پزشک18-29 ساله جوان

2

دانلود

پایش جوانان از مراکز خدمات جامع سلامت

3

 
 
 
 
     
     
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/23