سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 21 فروردین 1399 English
جستجو:  
شاخص هاي واحد نظارت بر درمان
چاپ

 

 

شاخص:

همانگونه که مستحضرید هدف اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در حال حاضر فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی است. این وزارتخانه با داشتن معاونتهای مختلف در حوزه های چندگانه، عمده وظایف خود را در سه حوزه بهداشت، درمان و همچنین آموزش و پزوهش در حیطه پزشکی انجام میدهد و برای هریک از وظایف چندگانه خود اهدافی را به شرح ذیل تعریف و تدوین نموده است.

الف ) در حوزه بهداشت :

 1. ارتقاء سطح خدمات بهداشتی کشور

 2. توسعه اقدامات پیشگیری از بروز معلولیت های جسمی و روانی

 3. افزایش خدمات قابل ارائه در نظام شبکه های سلامت کشور

 4. توسعه و تشدید کنترل بهداشتی اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع و فروش و نگهداری مواد غذایی

 5. توسعه عملیات بهداشت محیط در روستاها

 6. توسعه فعالیت های مربوط به تأمین آب آشامیدنی سالم در روستاها

 7. توسعه خدمات دندانپزشکی در مناطق شهری و روستایی

 8. بهبود تغذیه مادران باردار و زنان شیرده و کنترل رشد کودکان

9. ارتقاء کیفیت تغذیه ای کشور

ب) در حوزه درمان :

 1. افزایش موجبات دستیابی جامعه به امکانات درمانی

 2. ایجاد تناسب در سطوح خدمات درمان عمومی، تخصصی و فوق تخصصی کشور

 3. جلوگیری از مصرف بی رویه دارو

4. تأمین موجبات ارتقاء سطح علمی و تخصص پزشکان و بازآموزی جامعه پزشکی

5. افزایش کارایی مراکز درمان شیری و استفاده بهینه از ظرفیت ها و منابع انسانی

6. تأمین موجبات و مشارکت فعالیت بخش غیردولتی در سرمایه گذاری ها

ج) در حوزه آموزش و پژوهش پزشکی :

 1. تقویت جنبه های فرهنگی دانشجویان و تعمیق معرفت دینی و ارزش اسلامی در آنان

 2. افزایش مشارکت مردم در توسعه آموزش و پژوهش

 3. انطباق محتوای برنامه های درسی رشته های مختلف آموزشی با نیازهای جامعه و مقتضیات ناشی از توسعه علوم و فناوری

4. بهبود شاخص های کیفی و کمی آموزش به ویژه در آموزش های کارشناسی ارشد و بالاتر

 5. فراهم نمودن فرصت های یکسان برای دسترسی داوطلبان مستعد به آموزش

6. توسعه وظایف و اختیارات هیأت های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی

7. توأم ساختن آموزش با پژوهش در کلیه سطوح آموزشی

8. بهبود شاخص های کیفی و کمی تحقیقات

 بی شک از جمله عوامل موثر در اجرای یک برنامه فراگیر و گسترده، همانند تامین ، حفظ ، و ارتقاء بهداشت و درمان در سطح کلان کشور ، نیازمند هدف گذاری، داشتن برنامه جامع و درعین حال قابل دسترسی ، تبیین راههای دستیابی به هدف ، فراهم آوردن سرمایه، امکانات، ابزار، شرایط مناسب، نیروی انسانی مجرب و آگاه، ..... و از جمله فراهم آوردن یک سیستم مناسب برای کنترل و نظارت بر حسن انجام کار در مراحل مختلف اجرای برنامه مورد نظر میباشد.

 -در حوزه بازرسی و نظارت بر درمان، اهم اجرای کار بر اساس تهیه و جمع آوری اطلاعلات مورد نیاز و تهیه گزارشات دقیق از مجموعه نیازهای درمانی با توجه به بافت و پراکندگی جمعیتی، نیازهای منطقه ای، امکان اجرای طرح مورد نظر در منطقه، برآورد و تامین نیروی انسانی لازم و آموزش دیده ، چگونگی فراهم ساختن بستر مناسب برای تامین زیر ساختهای مورد نیاز و امکان استقرار نیروها جهت حصول به نتایج مطلوب است. 'بطور مثال تامین خدمات درمانی برای مناطق جغرافیایی با ضریب پراکندگی بالا به مراتب مشکل تر از امکان فراهم سازی آن در مناطقی است که دارای ضریب پراکندگی کمتری بوده و تجمع ساکنین این مناطق به نسبت مساحت جغرافیایی تحت اشغال و اسکان جمعیت در آن از تراکم و فشردگی بیشتری در منطقه برخوردار است. بنابراین تهیه هرگونه گزارشات و برآورد نیازها بدون رعایت ویژه گیها و واقعیات موجود در جهت تامین خدمات درمانی بر پایه آنها دقیقا به مصداق هدر رفت بی کم و کاست سرمایه و به اصطلاح آب در هاون کوبیدن است!! به عبارتی دستیابی و حصول به یک نتیجه مطلوب شما را موظف میکند که در تهیه گزارش و برآورد نیازها برای اجرای هرگونه طرح مطلوب باید منطقی ، قابل دستیابی و در عین حال با رعایت سقف مناسب سرمایه گذاری به منظور تحقق حداکثر صرفه و صلاح مالی برای سازمان و در ضمن با فراهم ساختن حداکثر خدمات درمانی مطلوب و قابل دسترس در اختیار گیرندگان خدمات مربوطه میباشد. 

  اما شاید بتوان گفت که مهمترین و اساسی ترین وظیفه تعریف شده در این پست همانا نظارت میدانی نسبت به حسن انجام وظایف و رعایت بی کم و کاست مقررات و ضوابط تعیین شده برای دست اندرکاران و فعالین حوزه درمانی باشد.

در حال حاضر و در این آشفته بازاری که در حوزه های مختلف درمان وجود دارد، بازرسی و نظارت در این حوزه با چالشهای مختلفی روبروست و مسئولیت سنگینی را متوجه شاغلین این پست مینماید.

وجود اختلاف فاحش و فاصله طبقاتی بویژه درمیان اقشار کم درآمد و مرفهین جامعه و همچنین تغییر نگرش اکثر پزشکان و دیگر ارائه کنندگان خدمات درمانی در خصوص گیرندگان اینگونه خدمات از منظر بیمار و مددجو به مشتری و خریدار و رهیافت نگاه کاسب کارانه بجای انسان دوستانه در این حوزه، سختی انجام وظیفه را برای شاغلین این پست دوصد چندان میکند.  

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/05/15
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   69