سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 11 فروردین 1399 English
جستجو:  
شاخص ها واحد بهداشت دهان و دندان
شاخص های واحد:

1-  بهMFd معنی پوسیدگی mبه معنی دندان غایب fبه معنی دندان پرشده در دندان های دایمی

به معنی دندان پرشده در دندان های شیری  f-2

به معنی دندان غایب  m-3

به معنی پوسیدگی  dmf

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/11/19
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   0  کل مراجعات:   544