سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 11 فروردین 1399 English
جستجو:  
شاخص ها

 

شاخص های واحدتغذیه مرکزبهداشت شهرستان املش

عنوان شاخص

کل شهرستان املش

1391

1392

1393

درصد مصرف نمک یدداردراستان(براساس زیج حیاتی)

99.32

99.4

99.77

میانه یدادرار(میکروگرم در دسی لیتر)دانش آموزان 10-8ساله دراستان(براساس پایش یدادرارسالانه)

 

 

 

درصددختران  تحت پوشش  برنامه  آهن یاری

100

100

100

درصددختران متوسطه دوره اول  تحت پوشش  برنامه آهن یاری

100

100

100

درصد دختران متوسطه دوره دوم تحت پوشش  برنامه آهن یاری                                                     

100

100

100

 تعدادکودکان بی بضاعت تحت پوشش برنامه حمایت تغذیه ای6ماهه اول

50

50

50

 تعدادکودکان بی بضاعت تحت پوشش برنامه حمایت تغذیه ای6ماهه دوم

50

50

50

درصدبهبودی کودکان بی بضاعت تحت پوشش برنامه  در6ماهه اول هرسال

78.0

66.6

62.0

درصدبهبودی کودکان بی بضاعت تحت پوشش برنامه در6ماهه دوم هرسال

74.0

80.0

72.0

وضعیت تغذیه مادر(درصدمادران باوزن طبیعی ) درشروع بارداری برحسب نمایه توده بدن

52.67

51.64

38.36

 وضعیت تغذیه مادر (درصدمادران باوزن گیری مطلوب ) درپایان بارداری برحسب نمایه توده بدن

54.86

62.76

65.42

درصدکم خونی مادران باردار

0.00

0.00

9.18

 تعداددوره های آموزشی برگزار شده توسط کارشناسان تغذیه

27

33

28

تعدادافراددوره دیده

251

290

318

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/11/19
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   555