سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 21 فروردین 1399 English
جستجو:  
رئوس برنامه هاي واحد گسترش
چاپ

رئوس فعالیت وشرح وظیفه پست اصلی یعنی کارشناس گسترش بشرح زیر است:

الف: برنامه اجرای طرح گسترش شبکه ها:

1- بررسی موقعیت جمعیتی – جغرافیائی مناطق تحت پوشش شهرستان .

2- تعیین اصلاح ساختار نظام شبکه در جهت راه اندازی یا حذف واحد در نقاط مورد نیاز.

3-پیشنهاد موردی ایجاد تغییرات لازم در تشکیلات نظام شبکه شهرستان .

4- هماهنگی با کارشناسان واحد گسترش استان جهت بررسی و تائید پیشنهاد شهرستان .

5-پیگیری اخذ تا ئید یه مرکز توسعه شبکه وزارتخانه از طریق واحد گسترش معاونت بهداشت استان .

6-مکاتبه و هماهنگی با استان درخصوص چگونگی اعمال تغییرات وپایدار شدن اعتبار مورد نیاز .

7-پیگیری وضعیت نیروی انسانی واحد درجهت پذیرش یا جابجائی نیروها .

8-تهیه لوازم وتجهیزات مورد نیاز واحد جدید .

9-تامین مکان مورد نیاز راه اندازی واحد جدید .

10-هماهنگی با انبار ونظارت بر توزیع لوازم و تجهیزات موردنیاز واحد جدید .

11-پیگیری راه اندازی و شروع فعالیت واحد .

12 بررسی وبازنگری طرح گسترش شبکه ها در قا لب اصلاحیه گسترش شهرستانها در هر پنج سال یکبارابلاغی از سوی مرکز توسعه شبکه.

ب: برنامه اطلاعاتی ساختار اطلاعات نظام شبکه سلامت کشور ( برنامه نرم افزاری HNIS)

توضیح اینکه این برنامه نرم افزاری در گذشته تحت عنوان DTARH تحت عامل DOSبود وبعد تحت عامل WINDOSEطراحی گردیدکه ابتدا بصورت آفلاین تکمیل وبه استان ارسال می گردید ودرحال حاضر بصورت آنلاین ومستقیم در سایت وزارتخانه اطلاعات وارد وثبت می گردد.

1 - جمع آوری کلیه اطلاعات واحدهای عرضه خدمات شهرستان شامل نوع واحدها ، نیروی انسانی ، وضعیت فضا های فیزیکی ، تجهیزاتی ، نقلیه وسایرامکانات در برنامه نرم افزای HNIS .

2 - جمع آوری وثبت تمامی اطلاعات عمومی ،ساختاری، امکانات زیربنایی ورفاهی وجمعیتی همه مناطق روستایی وشهری به تفکیک.

3 - ثبت کلیه اطلاعات مربوط به سرشماری اول سال ، زیج های حیاتی ،واطلاعات عمومی روستا در برنامه HNIS در سه ماهه اول هرسال.

4 -به روز کردن کلیه اطلاعات مورد نظر واعمال تغییرات حاصله در برنامه در طول سال .

5 -درخواست نیازها و کمبودهای شهرستان از نظر تجهیزاتی ، اعتباری ونیروی انسانی از طریق تطبیق با اطلاعات HNIS

پ: برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

توضیح اینکه این برنامه ازشهریور 1384به اجرا درآمد ویک بخش بزرگ به وظایف وفعالیت های قبلی واحد گسترش اضافه گردید.

1- برآورد پزشک و ماماهای مورد نیاز طرح براساس دستورالعمل بیمه روستائی .

2- ثبت نام از پزشکان و ماماهای متقاضی مشارکت درطرح و دریافت مدارک والویت بندی آنان .

3- انتخاب پزشکان و ماماها واجد شرایط جهت فعالیت در طرح پزشک خانواده .

4- آموزش توجیهی اولیه جهت آشنایی با نحوه اجرای طرح برای کلیه پزشکان وماماهای انتخابی قبل ازتنظیم قرارداد.

5- تنظیم قرارداد سالیانه برای پزشکان و ماما هاو پیگیری کلیه امورمرتبط با قرارداد آنان .

6- پیگیری تامین فضای کاری پزشکان و ماما ها ، لوازم و تجهیزات و کلیه امور مربوط به استقرار پزشکان و ماماهای طرح پزشک خانواده در مراکز بهداشتی و درمانی .

7- پیگیری و نظارت بر استقرار واحدهای مامایی در مراکز بهداشتی و درمانی .

8- نظارت بر حسن اجرای بیتوته و کشیک پزشکان طرح در مراکز بهداشتی و درمانی .

9-برگزاری جلسات آموزشی و هماهنگی برای پزشکان و ماما ها با مشارکت واحدهای ذیربط جهت آشنایی با روند اجرای برنامه ها در مراکز بهداشتی ودرمانی .

10- مشارکت در کمیته بیمه روستائی و کمیته های فنی - اجرایی و مالی طرح در شهرستان .

11- برگزاری جلسات ماهیانه کمیته اجرایی با حضور اعضاء و ناظرین اجرایی طرح در مراکز به منظور بررسی عملکرد ماهیانه پزشکان و مسائل و مشکلات جاری در مراکز بهداشتی درمانی .

12- مشارکت در جلسات و کارگاههای آموزشی درخصوص آشنائی با برنامه ها و دستورالعمل های مربوطه و انتقال اطلاعات به پزشکان‘ ماماها و پرسنل درگیر درطرح بیمه روستائی .

13- پیگیری تهیه و توزیع فرمهای ارجاعات پاراکلینک نسخ-دارویی و ... در مراکز .

14- نظارت بر نحوه فعالیت و حضور پزشکان و ماماها در مراکز بهداشتی و درمانی .

15-تنظیم قراداد داروخانه ها – آزمایشگاه و رادیولوژی بخش خصوصی و بیمارستانهای دولتی .

16-نظارت بر عملکرد داروخانه ها – آزمایشگاه و رادیولوژی ها با همکاری واحدهای ذیربط در خصوص چگونگی ارائه خدمات به بیمه شدگان روستایی .

17- صدور گواهی کار ماهیانه پزشکان و ماماهای شاغل در طرح و ارائه به امور مالی جهت پرداخت حق الزحمه 80% و 20% قرارداد .

18-برنامه ریزی پایش عملکرد پزشکان و ماماها در مراکز مجری طرح د ر پایان هر سه ماه با همکاری و مشارکت واحدهای ستادی .

19-جمع آوری و بررسی نتایج پایش عملکرد پزشکان و لحاظ کردن امتیازات حاصله در عملکرد پزشکان وماماها.

20-تهیه وارائه لیست پرسنل ستاد – مراکز و بهورزان خانه های بهداشت با هماهنگی پزشکان خانواده مرکز و ناظرین اجرای طرح درستاد که مشارکت فعال در اجرای هر چه بهتر برنامه های پزشک خانواده در مرکز و ستاد داشته اند به رئیس مرکز بهداشت جهت پرداخت کارانه پرسنل .

21-پیگیری امور بیمه گری جمعیت روستائی با همکاری بهورزان خانه های بهداشت و هما هنگی اداره پست شهرستان بمنظور تکمیل فرم بیمه نامه و صدور دفترچه بیمه روستائی .

22-هماهنگی با اداره کل بیمه خدمات درمانی و معاونت بهداشتی استان در جهت چگونکی ارائه خدمات و دریافت فرم ها و پوشه های پرونده سلامت و ارسال قرارداد های تنظیمی و.......

23-توزیع فرم ها و پوشه تشکیل پرونده سلامت و نظارت بر تشکیل پرونده ها در مراکز بهداشتی و درمانی .

24- اطلاع رسانی بموقع بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به پزشک خانواده و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه در مراکز.

25-ارائه آمار و اطلاعات ماهیانه به واحد پزشک خانواده معاونت بهداشتی واداره بیمه سلامت استان .

26-راهنمایی و پاسخگویی به سئوالات و ابهامات پزشکان و ماما ها وسایر پرسنل شاغل در زمینه مسائل و مشکلات برنامه.

27-راهنمایی و پاسخگویی به مردم و مراجعین و ادارات ذیربط در خصوص چگونگی ارائه خدمات و مشکلات و موانع دفترچه های بیمه روستایی .

28-پیگیری امور مربوط به ارجاعات سطح دوم پزشکان خانواده و مسائل و مشکلات مربوط به آن بخش .

29- تنظم برنامه هفتگی نظارت کارشناسان ناظربرعملکرد پزشکان و ماما ها و حضور آنان در مرکز درساعات کاری تعیین شده درمراکز بهداشتی و درمانی .

ت: برنامه پایش و نظارت واحدهای عرضه خدمات

1- برنامه ریزی اجرای پایشهای گروهی و هماهنگی لازم دراین خصوص با واحدهای ستادی .

1- مشارکت در بازدیدهای موردی و گروهی از واحدهای تحت پوشش جهت ارزیابی نحوه ارائه خدمات .

2- بازدید از خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی جهت بررسی مشکلات و کمبود واحدها و .....

3- بررسی لوازم و تجهیزات موجود ، خراب و مورد نیاز واحدها در بازدیدهای بعمل آمده .

4- نظارت بر نحوه ارائه تعرفه های مصوب در مراکز بهداشتی و درمانی با مشارکت واحدهای ذیربط .

5--تلاش برای مرتفع کردن مشکلات واحدها در پیگیریهای حاصله در ستاد مرکز بهداشت

ث: برنامه عمرانی و تعمیراتی واحدهای عرضه خدمات

1 - بررسی وضعیت ساختمانهای موجود از جهت تعمیرات مورد نیاز و پروژه های احداثی جدید .

2--برآورد هزینه واحد های تعمیری و احداثی با مشارکت کارشناسان واحد فنی دانشگاه .

3-تعیین الویت پروژه های احداثی وتکمیلی دربرنامه ریزی سالیانه شهرستان .

4-ارائه پیشنهاد شهرستان درخصوص واحدهای نیاز به تعمیرات و احداث در چارچوب اعتبارات اختصاصی .

5-جلسه مشترک مدیر شبکه ، کارشناس گسترش و ناظر فنی شهرستان باکارشناسان واحد گسترش استان وگروه فنی دانشگاه جهت هماهنگی درخصوص ا لویت پروژه ها و میزان اعتبارات پیش بنی شده .

6- پیگیری اعتبارات ردیف عمرانی از فرمانداری و بودجه پشتیبانی دانشگاه .

7- پیش بینی برنامه های عمرانی سالیانه شبکه در چارچوب اعتبار در نظر گرفته شده برای شهرستان .

8-مشارکت درجلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان وارائه اطلاعات لازم توسط مدیریت شبکه شهرستان و یا موارد مقتضی توسط مسئول گسترش شهرستان

9-هماهنگی بامدیریت شبکه در جهت پیگیری مصوبه کمیته برنامه ریزی شهرستان ، ارائه به معاونت پشتیبانی برای تنظیم موافقت نامه های لازم

10-پیگیری وهماهنگی باواحد بودجه عمرانی پشتیبانی جهت دریافت موافقتنامه پروژه های شهرستان .

11-پیگیری از امور مالی شبکه جهت دریافت تخصیص لازم

12-مشارکت درجلسات کمیته عمرانی شبکه بمنظور هماهنگی چگونگی اجرای برنامه ها وتخصیص اعتبارات دریافتی.

13- مشارکت در انتخاب پیمانکار واجد شرائط برای اجرای تعمیرات از طریق ضوابط واگذاری یا مناقصه در داخل شهرستان.

14-پیگیری تامین زمین مناسب اجرای پروژه از طریق بازدید های منطقه ایی و هماهنگی لازم با مسئولین منطقه .

15 -نظارت بر حسن اجرای پروژه با کمک ناظر فنی شهرستان و کارشناسان دفتر فنی دانشگاه بصورت گروهی یا موردی در طول اجرای پروژه .

16-بازدید نهایی اعضای کمیته عمرانی از واحد تعمیری در مواقع تنظیم صورتجلسه موقت و قطعی پس از ارائه گزارش پایانکار پیمانکار.

17- ارائه اطلاعات پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها در پایان هر ماه به فرمانداری و معاونت پشتیبانی دانشگاه .

18 -پیگیری پروژه PIU شهرستان و تعمیرات مراکز بهداشتی درمانی از ردیف مذ کور .(درحال حاضر این برنامه دیگر وجود ندارد.)

19- -پاسخ مکاتبات و ارائه آمار واطلاعات برنامه های عمرانی شبکه وتعمیرات واحدها در طول سال به معاونت پشتیبانی ، فرمانداری و مدیریت شبکه شهرستان .

20- هماهنگی با گروههای بازدید کننده برنامه های عمرانی از فرمانداری ، دانشگاه ، استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بازدید در معیت آنها از پروژه ها ی در دست اجرای شهر

ج: برنامه تامین فضاهای فیزیکی موقت

1- بازدید از نقاط مورد نیاز برای تامین فضای استیجاری مناسب با هماهنگی همکاران و شورای اسلامی منطقه.

2- انتخاب مکان مناسب و کسب موافقت اولیه مالکین درخصوص مبلغ اجاره و نحوه پرداخت و ...

3- مکاتبه با استان درخصوص پادار کردن اعتبار اجاره بهاء .

4- پیگیری دریافت مجوز استان و هماهنگی با موجر جهت انعقاد قرارداد .

5- تنظیم قرارداد واحدهای استیجاری و دریافت امضای واحدهای دست اندر کار و رئیس مرکز بهداشت ، ثبت دفتر و توزیع قراردادها بین واحدهای ذیربط.

6- ا رائه گواهی کارکرد سه ماهه واحدهای استیجاری به امور مالی جهت پرداخت مبالغ اجاره بها در پایان هر فصل .

7-مکاتبه در ابتدای هر سال با اداره دارائی شهرستان جهت مجوز معافیت مالیاتی واحدهای استیجاری روستائی .

7-بررسی وضعیت مکانهای استیجاری در طول سال و تلاش برای کسب موافقت موجر جهت تمد ید قرارداد و یا تعویض مکانهای استیجاری .

8- پیگیری تجدید مبالغ قرارداد در پایان مدت اجاره و هماهنگی های لازم با واحد گسترش و بودجه معاونت بهداشتی استان ، امور مالی مرکز ، مالک واحد جهت تنظیم قرارداد جدید و...

چ: برنامه تامین لوازم و تجهیزات مورد نیاز واحدها

1- تعیین نیاز ها و کمبود تجهیزاتی واحدهای عرضه خدمات از طریق بازدیدهای مستقیم یابررسی در خواستهای واحدها و برآوردهای سالیانه .

2-تعیین الویت کمبودها و تهیه فهرست مورد نیاز.

3- هماهنگی با ریاست مرکز بهداشت برای خریدهای موردی و اضطراری تجهیزات و کالاهای سرمایه ای از محل درآمد شهرستان .

4-پیگیری از معاونت بهداشتی جهت پیش بینی اعتبار بهبود استاندارد شهرستان .

5- تنظیم لیست خرید و ارائه به ریاست مرکز بهداشت ، کسب موافقت لازم و پیگیری ثبت دفتر و ...برای خرید تجهیزات.

6- هماهنگی با کارپردازی جهت برآورد و خرید لوازم و تجهیزات مورد درخواست .

7- تنظیم لیست توزیع لوازم وتجهیزات بین واحدهای متقاضی وارائه به انباراز طریق ریاست مرکز بهداشت.

8 - هماهنگی با انبار جهت برنامه ریزی توزیع بموقع تجهیزات .

9-مکاتبه با معاونت بهداشتی جهت تامین بعضی از لوازم مورد نیاز از محل موجودی انبار استان .

10- ارسال درخواست واحدهاوهماهنگی با انبار جهت تامین تجهیزات مورد نیاز واحدها در طول سال.

1-مشارکت در برآورد سالانه لوازم مصرفی شهرستان و تهیه فهرست لوازم مربوطه .

2- پیگیری ارائه لیست خرید لوازم شش ماهه از واحد اداری به ریاست مرکزبهداشت جهت خرید لوازم شش ماهه.

3-پیگیری برآورد میزان اعتبار مورد نیاز لوازم مصرفی شش ماهه از کارپردازی مرکز .

4-هماهنگی با ریاست مرکز بهداشت و امور مالی جهت تامین اعتبار خرید لوازم مصرفی.

5-پیگیری خرید لوازم از کارپردازی .

6- پیگیری ارسال لیست لوازم مصرفی مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت از طریق انبار به متصدیان امور عمومی مراکز جهت ارائه درخواست ها و انجام اکار های اداری .

7- هماهنگی با انبار جهت برنامه ریزی توزیع لوازم مصرفی بین واحدها.

ح: برنامه تامین نیروی انسانی واحدها

1-هماهنگی با ریاست مرکز بهداشت ، امور اداری ، و کارگزینی جهت تعیین نیازهای پرسنلی شهرستان .

2- مکاتبه با معاونت بهداشتی و اعلام نیاز پستهای بلاتصدی مورد نیاز ..

3- پیگیری تامین پزشکان وسایر نیروهای مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی از استان

4- مشارکت در برنامه های آموزشی وتوجیهی بدو خدمت پزشکان و نیروهای جدید الورود .

5-هماهنگی بامرکز اموزش بهورزی جهت ارائه پیشنهاد بهورزان مورد نیاز .

6- -تعیین الویت پذیرش بهورز دانش آموز ومکاتبه با استان جهت دریافت مجوز لازم .

7-مشارکت در پذیرش ، آموزش و فراهم کردن دوره های کارآموزی بهورزان دانش آموز در واحدهای اجرایی .

8-مشارکت در انتخاب بهورز نمونه شهرستان

همکاری در اجرای برنامه کار ودانش و ارتقاء تحصیلی بهورزان .

خ: مشارکت در کمیته ها و سایر امور ........

1 - عضویت در کمیته نقل و انتقال شهرستان و مشارکت در برنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده در این کمیته .

2- بررسی وضعیت جابجائی ، تغییر عنوان وانتقال بهورزان و نیروهای موجود با هماهنگی کمیته نقل وانتقال شهرستان .

3- عضویت در کمیته عمرانی شهرستان و مشارکت در برنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده در زمینه ساخت و سازها و تعمیرات واحدها.

4- عضویت در کمیته مالی شهرستان و مشارکت در برنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده در زمینه هزینه ها و درآمد شهرستان.

5-عضویت در کمیته بیمه روستایی شهرستان و مشارکت در برنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده در زمینه اجرای بهینه طرح پزشک خانواده.

6- عضویت در کمیته بازآموزی شهرستان و مشارکت در برنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده در زمینه برگزاری دوره های آموزشی در شهرستان.

7- عضویت در کمیته ارزشیابی شهرستان و مشارکت در برنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده در زمینه امتیاز بندی و ارزیابی عملکرد کارکنان .

8- پیگری مسائل و مشکلات بهورزان در خانه های بهداشت و پرسنل شاغل در نظام شبکه در چارچوب مقررات و امکانات موجود

9- بررسی درخواست محرومیت از مطب پزشکان طرح با هماهنگی امور اداری و کارگزینی شهرستان .

10-عضویت درکمیته سرشماری شهرستان ونظارت بر نحوه صحیح سرشماری خانه به خانه .

11- بررسی در خواست های نقل و انتقال و جابجایی خا نوار های سا کن شهرستان به روستا های مجاور و یا سایر مناطق استان وکشور.

12- بررسی شکایت های واصله از نحوه ارائه خدمات در نظام عرضه خدمات و ارائه راهکار های مناسب در این زمینه .

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/11/02
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   476