پنجشنبه 27 دی 1397
EN
منو
 
 
 
کمیته های بیمارستانی
برنامه زمانبندی شده یکماهه برگزاری جلسات کمیته های بیمارستان 22آبان در دفتر ریاست(مهرماه1397) 
 عنوان کمیته
 تاریخ کمیته
 اعضای کمیته
ساعت کمیته
 ترویج زایمان طبیعی و ایمن  
 97/7/11  دکتر محمدجواد ارشاد- دکتر رضا امیرعسکری- دکتر فرزاد قنوعی- دکتر نرگس نقاش صورتگر- دکتر شهین فیروزبخش- سیدعلی موسی نیا- فاطمه محمدی نخجیری- سمیه قاسمی- ماندانا دادرس- سیده مریم فلاح چای- مروارید صفارحمیدی- ماندانا کشوردوست
 11:30
درمان، دارو و تجهیزات پزشکی
97/7/1
 دکتر ارشاد- خوش سیرت- دکتر قنوعی- دکتر غفاری- دکتر بلوکی- سیدعلی موسی نیا- فاطمه محمدی نخجیری- سمیه قاسمی- اقدس خوش قلب- فاطمه وحیدی- گلبهار فارسی- طاهره نوذری- مولود پورکریم- سیده فرزانه داوطلب- صغری طالبی- معصومه تراهی- ماندانا دادرس- مروارید صفارحمیدی- زهرا رحیم پور- ام البنین خان احمدی- بتول توکلی- سیده فاطمه میرساسانی- سولماز رضایی- مادانا کشوردوست- سوری گلدرانی
11:00
تعیین تریاژ
97/7/18
 دکتر محمدجواد ارشاد- دکتر آکسته- دکتر لزرجانی- دکتر غفاری- دکتر تجویدی- سیدعلی موسی نیا- فاطمه محمدی نخجیری- سمیه قاسمی- مروارید صفارحمیدی- صغری طالبی- ماندانا کشوردوست- سوری گلدرانی- مهناز پیرفلک
11:00
تعیین تکلیف بیماران
ندارد
دکتر ارشاد- دکتر قنوقی- دکتر آکسته- دکتر غفاری- دکتر بلوکی- سیدعلی موسی نیا- فاطمه محمدی نخجیری- سمیه قاسمی- اکرم مهربان- مهناز پیرفلک- سیده مریم فلاح چای- خیری امیدوار- زهرا قاسمی- فاطمه رجبی- معصومه حسین خواه- فاطمه وحیدی- گلبهار فارسی- طاهره نوذری- مولود پورکریم- سیده فرزانه داوطلب- صغری طالبی- معصومه تراهی- ماندانا دادرس- مروارید صفارحمیدی- زهرا رحیم پور- ام البنین خان احمدی- بتول توکلی- سولماز رضایی- ماندانا کشوردوست- سوری گلدرانی

اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای
97/7/23
  دکتر ارشاد- دکتر صورتگر- دکتر آکسته- دکتر پورقلیچ- دکتر لزرجانی- دکتر اخوان- دکترقنوعی- دکتر شریفی- سیدعلی موسی نیا- احمد محمدی- فاطمه محمدی نخجیری- سمیه قاسمی- فاطمه وحیدی- گلبهار فارسی- طاهره نوذری- مولود پورکریم- سیده فرزانه داوطلب- صغری طالبی- ماندانا دادرس- مروارید صفارحمیدی- زهرا رحیم پور- ام البنین خان احمدی- بتول توکلی- سولماز رضایی- ماندانا کشوردوست- سوری گلدرانی
11:30
مدیریت خطر حوادث و بلایا
97/7/16
 دکتر ارشاد- دکتر آکسته- دکتر غفاری- دکتر بلوکی- دکتر قنوعی- سیدعلی موسی نیا- مهدی تبسمی- رضا حسن پور- احمد محمدی- مظفر پرندوش- مصطفی شفیعی- سیف الله دهدار- فاطمه محمدی نخجیری- سمیه قاسمی- اقدس خوش قلب- اکرم مهربان- مهناز پیرفلک- خیری امیدوار-معصومه حسین خواه- زهرا قاسمی- فاطمه رجبی- فاطمه وحیدی- گلبهار فارسی- طاهره نوذری- مولود پورکریم- سیده فرزانه داوطلب- صغری طالبی- معصومه تراهی- ماندانا دادرس- مروارید صفارحمیدی- زهرا رحیم پور- ام البنین خان احمدی- بتول توکلی- سیده فاطمه میرساسانی- سولماز رضایی- ماندانا کشوردوست- فاطمه صادقی- مکرم علی نیا- ساریه اشرف نژاد- سوری گلدرانی
11:30
حفاظت فنی و بهداشت کار
  97/7/16  دکتر ارشاد- دکتر ناصرفر- سیدعلی موسی نیا- رضا حسن پور- فاطمه محمدی نخجیری- سمیه قاسمی- فاطمه صادقی- فاطمه وحیدی- گلبهار فارسی- طاهره نوذری- مولود پورکریم- سیده فرزانه داوطلب- صغری طالبی- ماندانا دادرس- مرودارید صفارحمیدی- زهرا رحیم پور- ام البنین خان احمدی- بتول توکلی- سولماز رضایی- معصومه تراهی- سوری گلدرانی- ماندانا کشوردوست- نیلوفر غلامی   11:00
 مرگ و میر و عوارض، آسیب شناسی نسوج
 97/7/15  دکتر ارشاد- دکتر غفاری- دکتر آکسته- دکتر اخوان- دکتر بهتاجی- دکتر بلوکی- دکتر پورقلیچ- دکتر شریفی- سیدعلی موسی نیا- سیف الله دهدار- فاطمه محمدی نخجیری- سمیه قاسمی- ماندانا کشوردوست- مروارید صفارحمیدی- سوری گلدرانی
 10:00
 تیم مدیریت اجرایی
ندارد  دکتر ارشاد- سیدعلی موسی نیا- فاطمه محمدی نخجیری- سمیه قاسمی- رضا حسن پور- مهدی تبسمی- مروارید صفارحمیدی- فاطمه صادقی- ساریه اشرف نژاد-

 کنترل عفونت
 97/7/30  دکتر ارشاد- دکتر غفاری- دکتر ناصرفر- دکتر بهتاجی- دکتر بلوکی- دکتر پورامیر- سیدعلی موسی نیا- حسین موقری- مهدی تبسمی- فاطمه محمدی نخجیری- سمیه قاسمی- اقدس حسن پور- ماندانا دادرس- فاطمه وحیدی- مروارید صفارحمیدی- زهرا رحیم پور- ام البنین خان احمدی- گلبهار فارسی- سولماز رضایی- ماندانا کشوردوست- مولود پورکریم- سیده فرزانه داوطلب- صغری طالبی- طاهره نوذری- بتول توکلی- سیده معصومه تراهی- سوری گلدرانی
 11:00
 ایمنی ندارد  دکتر ارشاد-سیدعلی موسی نیا- فاطمه محمدی نخجیری- ماندانا دادرس- فاطمه وحیدی-زهرا رحیم پور- ام البنین خان احمدی- گلبهار فارسی- سولماز رضایی- ماندانا کشوردوست- مولود پورکریم- سیده فرزانه داوطلب- صغری طالبی- طاهره نوذری- بتول توکلی- زهرا رحیم پور- محمود تبسمی- رضا حسن پور- فاطمه صادقی- مهدی تبسمی

 مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات
 97/7/23  دکتر ارشاد- سیدعلی موسی نیا-  مهدی تبسمی- فاطمه صادقی- فاطمه محمدی نخجیری- ساریه اشرف نژاد- سمیه قاسمی- فاطمه وحیدی- گلبهار فارسی- طاهره نوذری- مولود پورکریم- سیده فرزانه داوطلب- صغری طالبی- ماندانا دادرس- مروارید صفارحمیدی- زهرا رحیم پور- ام البنین خان احمدی- بتول توکلی- سولماز رضایی- ماندانا کشوردوست- سوری گلدرانی
 11:00
کمیته بهداشت محیط
 97/7/30 دکتر ارشاد- سیدعلی موسی نیا- دکتر ناصرفر- مهدی تبسمی- فاطمه صادقی- فاطمه محمدی نخجیری- ساریه اشرف نژاد- سمیه قاسمی- فاطمه وحیدی- گلبهار فارسی- طاهره نوذری- مولود پورکریم- سیده فرزانه داوطلب- صغری طالبی- ماندانا دادرس- مروارید صفارحمیدی- زهرا رحیم پور- ام البنین خان احمدی- بتول توکلی- سولماز رضایی- ماندانا کشوردوست- سوری گلدرانی-رضا حسن پور- مصطفی شفیعی-سیف الله دهدار- معصومه تراهی
 11:30
 
کمیته طب انتقال خون
 97/7/25 دکتر ارشاد- سیدعلی موسی نیا- دکتر محمدزاده- دکتر ریاحی- دکتر غفاری- دکتر بلوکی-  مهدی تبسمی-خانم ملکی- فاطمه محمدی نخجیری- سمیه قاسمی- فاطمه وحیدی- گلبهار فارسی- طاهره نوذری- مولود پورکریم- سیده فرزانه داوطلب- صغری طالبی- ماندانا دادرس- مروارید صفارحمیدی- زهرا رحیم پور- ام البنین خان احمدی- بتول توکلی- سولماز رضایی- ماندانا کشوردوست- سوری گلدرانی- سیف الله دهدار
 11:00
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/07/10
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   3  کل مراجعات:   2572