پنجشنبه 27 دی 1397
EN
منو
 
 
 
حاکمیت بالینی

شرایط احراز کارشناس مسئول حاکمیت بالینی(بهبود کیفیت) بیمارستان
دارای مدرک پزشکی (حداقل پزشکی عمومی) یامدرک پرستاری(حداقل کارشناس پرستاری) یامدیریت خدمات بهداشتی درمانی (حداقل کارشناس) یا کارشناسی دررشته های وابسته به حرف پزشکی وپیراپزشکی
دارای حداقل پنج سال سابقه کاری دربیمارستان
یک سال تجربه کاری درزمینه ارتقای کیفیت وگذراندن دوره های مدیریت کیفیت
علامند،توانمند،متعهد به برنامه های کلان ارتقای کیفیت درمراکزارایه خدمات سلامت
 
شرح وظایف واحدبهبودکیفیت دربیمارستان
استقرار واجرای حاکمیت بالینی
تدوین برنامه عملیاتی سالانه پیشبردهماهنگ ویکپارچه برنامه های بهبودکیفیت وارتقای ایمنی بیماردرراستای نظام حاکمیت بالینی دربیمارستان
برنامه ریزی واجرای پایش مستمرومنظم ماهانه از تمام بخش ها برطبق چک لیست واجرای برنامه بهبودکیفیت وارتقای ایمنی بیماربامشارکت مدیران ارشد بیمارستان
ایجاد نظم جامع مدیریت خطر(فرهنگ سازی،شناسایی خطرات،ارزیابی،تحلیل،اقدام اصلاحی،بررسی ونظارت مداوم،ارتباطات مؤثر ومشاوره
ایجاد نظام یادگیری وبه اشتراک گذاری درس های آموخته شد(learn and ahare)
تدوین خط مشی وایجادنظام رسیدگی به شکایات ورضایت سنجی
انجام ممیزی بالینی با مشارکت صاحبان فرایند
تدوین شاخص های عملکردی اختصاصی بیمارستان
شناسایی چالش ها ومشکلات موجود درمسیراجرا وپیشرفت برنامه های بهبودکیفیت وارتقای ایمنی بیمار دربیمارستان،تحلیل علل مربوط وارائه راه حل به کمیته حاکمیت بالینی (بهبود کیفیت) بیمارستان
پیگیری مصوبات کمیته حاکمیت بالینی (بهبودکیفیت) بیمارستان
برنامه ریزی وبرگزاری دوره های آموزشی درخصوص اصول واهداف ومباحث پیشرفته حاکمیت بالینی برای گروه های هدف با هماهنگی وهمکاری سوپروایزرآموزشی
ثبت ونگهداری مستندات اجرای برنامه
ارائه گزارشات مدون تاپنجم هرفصل وسالانه به کمیته حاکمیت بالینی دربیمارستان
 
شرح وظایف کارشناس بهبود کیفیت
 • تهیه وتدوین برنامه استراتژیک
 • تهیه  برنامه عملیاتی سالیانه
 • بررسی کیفیت خدمات
 • ارائه الگوی استاندارددربخش جذب نیروی انسانی ،فضای فیزیکی مناسب وفرایند های کاری
 • هماهنگی لازم درخصوص ارزشیابی سالانه بیمارستان
 • ایجادهماهنگی بین واحدهای دانشگاه
 • ایجادهماهنگی باسایر واحدهای دانشگاه
 • ایجادهماهنگی بین بخشی
 • تهیه وتدوین شاخص های مورد نیاز مسئولان بیمارستان
 • تهیه وتدوین دستورالعمل ها وبخشنامه های مرتبط
 • جمع آوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل آماری نسبت به فعالیتهای مربوطه
 • تقویت مدیریت مشارکتی با استفاده ازنظرات کارشناسی علمی وکاربردی بامشارکت مدیران بیمارستان
 • بررسی وتدوین راهکارهای افزایش درآمد
 • بررسی وتدوین راهکارهای کاهش هزینه
 • بررسی رضایتمندی ارباب رجوع داخلی
 • بررسی رضایتمندی ارباب رجوع خارجی
 • پایش مستمر فعالیت ها
 • تشکیل منظم ومستمرکمیته های بیمارستانی
 • ارتباط مستمر با مسئولان بیمارستان درجهت رفع مشکلات
 • نظارت وارزیابی عملکرد واحدها درزمینه مدیریت بحران وحوادث غیرمترقبه.

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/23
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   2820