یکشنبه 18 خرداد 1399
EN
این فرم به منظور ترویج فرهنگ خرد جمعی و تعلق سازمانی و به منظور اخذ نظرات و پیشنهادات کارکنان راه اندازی گردیده و از پیشنهادات اثربخش با حفظ حقوق معنوی حمایت و به نحو مقتضی قدردانی به عمل خواهد آمد. لذا همکاران محترم می توانند در حیطه های افزایش درآمد بیمارستان، کاهش هزینه ها، تسهیل فرآیندهای ارائه خدمت، بهبود کیفیت و ارتقاء خدمت با توجه به امکانات بیمارستان و افزایش رضایتمندی پیشنهادات و نظرات خود را از طریق فرم زیر به تیم مدیریتی بیمارستان منعکس نمایند.
فرم ثبت پیشنهادات و نظرات همکاران
 نام و نام خانوادگی
 نام واحد/بخش:
 پیشنهاد شما در کدام حیطه می‌باشد؟
 لطفا پیشنهاد و نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید