شنبه 5 مهر 1399
EN

 
بخش یک
 نام و نام خانوادگی شاکی
 نام و نام خانوادگی بیمار (در صورت تمایل):
 تاریخ بستری یا مراجعه
میزان تحصیلات
شرح مشکل
برای اصلاح موضوع چه پیشنهادی دارید؟