بهترین کاری که برای ترک سیگار می توانید، انجام دهید مصمم شدن برای ترک سیگار است، اما باید توجه داشته باشید که این تازه ابتدای یک راه دشوار است.
نویسنده : "سوپروایزر آموزش سلامت"مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت
تاریخ : 1398/02/13
طبق اسناد سازمان جهانی بهداشت، از 40 درصد سرطان ها می توان پیشگیری کرد و مواردی هم که قابل پیشگیری نیستند، اگر در سایه خودمراقبتی، نگاه امیدوارانه به اثر بخشی روش های تشخیصی و درمانی و مراجعه به موقع، زودهنگام تشخیص داده شوند، درمان پذیر ترند.
نویسنده : "سوپروایزر آموزش سلامت"مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت
تاریخ : 1398/01/23
در فرد مبتلا به دیابت (قندخون)، بدن به اندازه کافی انسولین نمیسازد و یا این که نمی تواند از انسولین به صورت مناسب استفاده کند (یا هر دو). این امر سبب افزایش سطح قند در خون می شود.
نویسنده : "سوپروایزر آموزش سلامت"مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت
تاریخ : 1398/01/21
پرفشاری خون به معنای افزایش میزان فشارخون در سرخرگهای شما می باشد. فشارخون طبیعی 120/80 میلیمتر جیوه و پرفشاری خون به فشار سیستولیک بیشتر از 140 میلیمتر جیوه و فشارخون دیاستولیک بالاتر از 90 میلیمتر جیوه گفته میشود.
نویسنده : "سوپروایزر آموزش سلامت"مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت
تاریخ : 1398/01/20