پنجشنبه 3 مهر 1399
EN
منو
 
 
 
شما اینجا هستید:
 
     
معرفی سوپروایزر آموزشی بیمارستان 17 شهریور رشت
 
 
   

 

آذر رضاصفت

نام و نام خانوادگی

آذر رضاصفت

سمت

سوپروایزر آموزشی 

تحصیلات

کارشناسی ارشد پرستاری

تلفن داخلی

225 (33369019)

 

تلفن مستقیم

-

 

فکس

-

 

ایمیل اداری

-

 

سوابق

■سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت از 1-7-1392 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/06/22
 
     
شرح وظایف سوپروایزر آموزشی بیمارستان 17 شهریور رشت
 

سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی، درمانی، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می‌باشد:

1- تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)

2- تعیین نیازهای آموزشی (مدد جویان، خانواده، رده‌های مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدید الورود)

3- اولویت‌بندی نیازهای آموزشی

4- تدوین برنامه‌های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی

5- اجرای برنامه‌های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه‌ها

6- تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت‌های آموزشی بخش‌های مرتبط

7- تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی، خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان

8- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه‌های پرستاری و مامایی

9- پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقای سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

10- تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری

11- هماهنگی، همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس‌های آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

12- پیشنهاد ایجاد زمینه‌های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی

13- همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی

14- همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت، در امر آموزش

15- همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش

16- ارائه تازه‌ها و نتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس، جزوه /پمفلت و ...)

17- همکاری و مشارکت در انجام طرح‌های پژوهشی

18- هدایت و آموزش کارکنان در راستای:

الف-حسابرسی کیفی خدمات پرستاری و مامایی

ب-ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو

19-هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه‌های آموزشی واحد ذیربط

20-هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات، پوسترها، فیلم‌ها و پمفلت‌های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان

21- ثبت و گزارش کلیه فعالیت‌های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

22- کنترل و نظارت بر آموزش‌های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

23- کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها

24- ارزیابی اثر بخشی آموزش‌های انجام شده از طریق:

- کنترل و حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده

- بررسی رضایتمندی مددجویان

- بررسی رضایتمندی کارکنان

25- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده‌های مختلف پرستاری (در شیفت‌های مختلف) در برنامه‌های آموزشی براساس سرانه آموزش

26- مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری

27- شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

   
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/03/18
 
     
 
 
تعداد بازدید:
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  579
امروز :  1
دیروز :  1