همودیالیز یکی از این موارد مهم جایگزین کلیه ها است
نویسنده : نرگس محمدیان کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان
تاریخ : 1396/09/29
والدین و فرزندان بزرگتر می‌توانند چگونگی مراقبت از سوند (کاتتر) در منزل را فرا گیرند
نویسنده : فریبا شادپور کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان
تاریخ : 1396/09/29